Hlukové mapování, měření a další hodnocení na území hl .m. Prahy

Pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí, zvláště v případě rozsáhlejšího území, kde se hladina hluku mění místo od místa, se využívají hlukové mapy. Jejich zpracování nevychází z konkrétních bodových měření, ale z modelových výpočtů, které jsou méně nákladné, lépe prakticky proveditelné a využitelnější s ohledem na plánované investiční akce, změny v dopravě nebo jiná opatření ke zlepšení stavu prostředí.

Hlavní město Praha je ojedinělým případem, kde se hlukové mapa aktualizuje pravidelně nejvýše po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky. Poslední aktualizace hlukové mapy automobilové dopravy pro území hlavního města Prahy a současně pro další druhy povrchové dopravy byla zpracována v roce 2017 z údajů z roku 2016 (podrobnosti viz dále), následná aktualizace by měla proběhnout v roce 2022). V roce 2011 byla zpracována Akustická studie Dopracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu UP hl.m. Prahy (z údajů za rok 2009, více informací níže v textu).
Základní informace ke zpracování dřívějších hlukových map lze nalézt ve starších ročenkách o životním prostředí v Praze, výstupy pak v původním Atlasu životního prostředí Prahy (http://www.premis.cz/atlaszp) a na CD/DVD Praha - životní prostředí.
Aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém Atlasu ŽP na adrese:
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi.
 

Tab.: Přehled nejnovějších projektů hlukového mapování v Praze (2015-2023)

Název projektu Rok zpracování Zpracovatelé Metoda, použitý software
Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2022 (z dat 2022 a starších) 2022 MZd, ZÚ se sídlem v Ostravě LimA a CADNA A
Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2017 (z dat 2016 a starších) 2017 MZd, ZÚ se sídlem v Ostravě LimA a CADNA A
Výpočtová hluková mapa hl. m. Prahy 2017 (z dat 2015–2016) 2017 IPR Praha, Ekola group  
aktualizovaná Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2016 (z dat 2012) 2015 MZd, Akustika Praha Výpočetní program Predictor-LimA Type 7810 a INM

 


Posouzení hlukové situace v Praze pro potřeby územního plánování

V rámci dopracování vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj hlavního města bylo v průběhu roku 2011 vypočteno současné hlukové zatížení území Prahy hlukem v denní a noční době. Tato studie navazuje a vychází ze studie „Vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu hl. m. Prahy na akustickou situaci" zpracované v říjnu 2009 na základě dat ze stejného roku.
Zpracovaná akustická studie má charakter strategického dokumentu, který slouží k primární identifikaci jednotlivých problematických území a vyhodnocuje území ve vztahu k udržitelnému rozvoji hl. města Prahy. Zpracovaný dokument slouží k identifikaci a lokalizaci kritických míst a měl by být primárním podkladem pro jejich další detailní akustické zpracování.


 

Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy 2017 (z údajů o dopravě v roce 2016)

Objednatelem výpočtové hlukové mapy byl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková orga­nizace, zpracovatelem společnost EKOLA group, spol. s r. o. Zpracování proběhlo v průběhu roku 2017. Podkladová data se vztahují k roku 2016. Součástí projektu bylo zpracování výpočtové hlukové mapy v denní a noční době pro všechny druhy povrchové dopravy na území hl. m. Prahy. Předmět zpracování se skládal ze tří dílčích částí:

  • Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy
  • Výpočtové hlukové mapy kolejové dopravy
  • Součtové hlukové mapy povrchové dopravy

Dále byl proveden výpočet a grafické výstupy pro celkovou akustickou situaci z provozu povrchové dopravy na území hl. m. Prahy při kumulaci dopravních zdrojů hluku (silniční, železniční, tramvajová). Součtová hluková mapa pozemní dopravy vypovídá o reálném akustickém zatížení území hl. m. Prahy posuzovanou povrchovou dopravou.

Základní informace o projektu jsou uvedeny v ročence Praha životní prostředí 2016, výstupy lze nalézt v Atlasu ŽP.
Další výpočtová hluková mapa povrchové dopravy pro území hl. města Prahy bude zpracovávána podle předpokladů v roce 2022.


Strategické hlukové mapování a navazující akční plány

Dalším způsobem monitorování hluku je tzv. strategické hlukové mapování vyplývající z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku, která nabyla platnosti v roce 2007. V tomto roce byla v souladu se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví první strategická hluková mapa také pro hlavní město Prahu jakožto aglomeraci s více jak 250 tisíci obyvateli.
V roce 2008 byl Magistrátem hl. m. Prahy jakožto krajským úřadem vypracován navazující Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, podle kterého byla postupně realizována konkrétní naplánovaná opatření ke zlepšení hlukové situace ve vybraných kritických lokalitách až do roku 2013 (více v části Protihluková opatření).

Strategická hluková mapa i navazující akční plán jsou aktualizovány v pětiletém cyklu. Aktualizovaná strategická hluková mapa 2015 (na základě podkladů z roku 2012) byla na MHMP předána na konci roku 2015, návazně byl v průběhu roku 2016 připraven návrh nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016. Poslední (zpracovaná v rámci 3. kola strategického hlukového mapování na základě podkladů z roku 2016 a roků předešlých) byla MHMP předána Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2018 (podrobné informace ke Strategické hlukové mapě 2018 v rámci Portálu ŽP).
Návazně byl opět zpracováván nový akční plán snižo­vání hluku pro aglomeraci Praha na další období. Nový akční plán - Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 - byl projednán Radou HMP dne 2. prosince 2019 (viz usnesení Rady HMP č. 2653 ze dne 2. 12. 2019).


Další měření a hodnocení hluku

Monitorování hluku v Praze a jeho zdravotních důsledků je součástí Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, který monitoruje hladiny hluku ve vybraných městech ČR a je v gesci Státního zdravotního ústavu

V Praze probíhalo monitorování v různém rozsahu a frekvenci od roku 1994. Dosud jsou sledovány dvě loka­lity s různou hlučností – v ulici Pod Lipami a v ulici Koněvova, Praha 3. V lokalitách probíhá pravidelné 24hodinové měření hluku. Frekvenci určuje SZÚ, poslední bylo provedeno v roce 2014. Součástí měření je i sčítání četnosti a intenzity dopravy. Po zpracování výsledků měření hluku jsou výstupem hlukové ukaza­tele dané vyhláškou 523/2006 Sb. o hlukovém mapování: Ld pro den, Lv pro večer, Ln pro noc a Ldvn pro den-večer-noc a také ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro celou denní dobu LAeq, 16 hodin (6:00–22:00) a pro celou noční dobu LAeq, 8 hodin (22:00–6:00), uváděné v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V jednot­livých lokalitách jsou prováděny analýzy dlouhodobého vývoje hluku pro ukazatel Ldvn.

Výsledky za uplynulé roky byly prezentovány ve vydaných ročenkách Praha životní prostředí. Nové údaje by měly být z měření v roce 2019 (zveřejnění ve Zprávě o životním prostředí v Praze za rok 2019).

11. prosince 2019
24. května 2024