Park na vrchu Vítkově

Hlavní dominantou parku Na vrchu Vítkově je Národní památník vybudovaný mezi roky 1928-1932 (od roku 1952 s jezdeckou sochou Jana Žižky), který je Národní kulturní památkou. Na severním úpatí svahu se nachází Vojenský historický ústav a Armádní muzeum. Horní promenádní cesta i svahy Vítkova poskytují příjemné místo jak k procházkám a odpočinku, tak i rozmanitému sportování. Pro rodiny s dětmi jsou v parku k dispozici dětská hřiště, závěsné houpačky i pikniková místa.

park na vrchu Vítkově, ilustrační foto

Upozornění, aktuality, naše tipy:

 • -
 • Další informace a starší články - viz ARCHIV - Upozornění, naše tipy, další články níže

Orientační mapa parku
park na vrchu Vítkově, orientační mapa, v. 4/2017

Park je celoročně veřejně přístupný

Národní památník na Žižkově (1)

Národní památník vybudovaný podle projektu arch. Jana Zázvorky byl stavěn na počest legionářů a vzniku republiky. První symbolický výkop pro položení základního kamene provedl Tomáš Garigue Masaryk 8. listopadu 1928 a stavba byla dokončena v roce 1932. Do roku 1938 pak pokračovaly práce na výzdobě interiéru. Práce na téměř dokončeném památníku přerušila německá okupace, kdy zde
bylo skladiště wehrmachtu a prostory byly značně zdevastovány. V červenci 1949 sem byly přeneseny ostatky neznámého bojovníka padlého v bojích na Dukle a uloženy do sarkofágu před památníkem. V červnu 1954 zde bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda, k jehož zrušení došlo v březnu 1962. Před památníkem byla v roce 1950 odhalena jedna z největších bronzových jezdeckých soch na světě - pomník Jana Žižky od Bohumila Kafky. V roce 1962 byl Národní památník na Žižkově vyhlášen Národní kulturní památkou.
Počátkem 21. století prošel rekonstrukcí, po jejíž dokončení v říjnu 2009 byl opět zpřístupněn veřejnosti.

Vojenský historický ústav (3)

VHÚ Praha je vojenským, vědeckovýzkumným, muzejním a knihovním zařízením Ministerstva obrany ČR. Jeho posláním je, ve smyslu platných legislativních norem, soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky k dějinám našeho vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat a zpracovávat. Nedílnou součástí VHÚ Praha jsou muzea a výstavní prostory. Jsou to Armádní muzeum Žižkov, Letecké muzeum Kbely, Vojenské technické muzeum Lešany a další externí výstavní prostory.
GPS: 50°5'14.454"N, 14°26'41.933"E; podrobnosti na: www.vhu.cz

Armádní muzeum Žižkov (3)

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku národního osvobození. Expozice muzea je rozčleněna do tří velkých celků. První zachycuje období první světové války, druhá část je věnována meziválečné Československé republice a jejím ozbrojeným silám a třetí výstavní prostor zachycuje období druhé světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích na jejích frontách, v domácím odboji i na dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa.
Čtvrtá část je věnována příležitostným výstavám. Vedle zbraní je zde vystavena řada unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na československé presidenty a přední představitele československé armády.
GPS: 50°5'15.098"N, 14°26'42.410"E; více na: www.vhu.cz


Dětská hřiště

Dětské hřiště Vítek: GPS 50°5'26.992"N, 14°27'55.585"E
Hřiště pyramida (síťová pyramida): GPS: 50°5'26.681"N, 14°27'54.066"E
Dětské hřiště Duna: GPS: 50°5'26.072"N, 14°27'46.612"E

Závěsné houpačky:
č. 1 GPS: 50°5'24.918"N, 14°27'40.296"E
č. 2 GPS: 50°5'24.303"N, 14°27'37.756"E
č. 3 GPS: 50°5'23.456"N, 14°27'31.531"E

Fitness prvky:

GPS: 50°5'22.165"N, 14°27'13.227"E

Sportovní hřiště pro rekreační basketbal (v roce 2016 obnovené, více) GPS: 50°5'23.133"N, 14°27'30.225"E

Restaurace, občerstvení

- občerstvení u dětského hřiště Vítek
- nekuřácká kavárna s terasou v budově Národního památníku (v létě středa-neděle, v zimě čtvrtek-neděle, více na http://www.cafevitkov.cz)

Pikniková místa:

„žižkovské" (u Nových schodů) GPS: 50°5'15.557"N, 14°26'52.933"E
„karlínské" (Pražačka) GPS: 50°5'28.592"N, 14°27'51.254"E
"U Sportovního hřiště" GPS: 50°5'22.067"N, 14°27'32.755"E (nově od léta 2016)

Pítka:

Pítko u hřiště "Pyramida": GPS: 50°5'26.681"N, 14°27'54.066"E (v provozu od konce dubna do konce října)

Zeleň parku na vrchu Vítkově

Na plošině kolem památníku je nízká vegetace z keřů a travnaté plochy, místy osázené cibulovinami. Monumentalitu hlavní páteřní cesty umocňuje alej z javoru stříbrného. Svahy celého vrchu Vítkova jsou pokryty masivními porosty listnatých stromů v podrostu s hustými nárosty, nálety a keři. Z taxonů stromů zde převládá trnovník akát, javor mléč, javor babyka, pajasan žláznatý, jasan ztepilý, ojediněle dub letní a zimní,jírovec maďal, mahalebka obecná a hrušeň obecná. Z keřů se zde vyskytují střemchy, šeříky, dříny, svídy, ptačí zob, růže šípková, pámelníky a lísky. Svahy k severní vyhlídkové cestě jsou osázeny půdokryvnými rostlinami. Nově rekonstruované části v parku jsou doplňovány novými výsadbami stromů a keřů, také půdopokryvnou révou vinnou a travo-bylinnými
porosty.


Pohyb psů a vstup na trávníky a louky

Pohyb psů je upraven v souladu s Obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Psi v žádném případě nesmějí na dětská hřiště. V blízkosti dětských hřišť, květinových záhonů, ale také rybníků či jezírek, kde hnízdí vodní ptactvo, musejí být psi vždy na vodítku. Běhání psů bez vodítka je zakázáno i na cyklistických trasách a na některých dalších plochách. V místech, jako jsou např. rekreační louky, které lidé využívají k odpočinku, piknikům či ke hrám a kde je dovoleno vstupovat na trávu, by psi neměli kálet a měli by se pohybovat vždy v doprovodu pána. V ostatních částech parků mohou psi volně pobíhat pouze tam, kde je to označeno příslušným piktogramem zobrazeným na informační ceduli nebo namalovaným přímo na cestě.

Použité piktogramy:

 
volné pobíhání psů
povoleno
pikto
psa nutno vést
na vodítku
pikto
zákaz vstupu psů
piktogram - Zákaz vstupu psů
vstup na trávník
povolen
pikto
vstup na trávník
zakázán
piktogram - vstup na trávníky zakázán

V dávných dobách pokrývaly vrch husté lesní porosty, které byly postupně při osidlování mýceny. Za vlády Karla IV. byly na svazích, později i na náhorní planině, zakládány vinice. Většina vinic náležela k duchovenským statkům, ostatní patřily německým a českým měšťanům, k nimž patřil i pražský konšel Vítek z Hory, po němž nese kopec své jméno.

Během třicetileté války byl vrch opevňován valy a ohradami a porosty vinic ničeny.

K největším devastacím došlo při vpádu pruských vojsk v roce 1757, ze kterého se zdejší vinice již nevzpamatovaly.

V devadesátých letech 19. století byl pověřen František Thomayer k přeměně západní roviny vrchu na městský sad. Ve východní části vrchu sad přecházel do neupravených partií, polí a kamenitých strání nad tratí. Úmysl spojit část těchto pozemků se stávajícími sady přerušila 1. světová válka. Ladem ležící pozemky, budící dojem venkova uprostřed města, přešly i do let první republiky, kdy byla část roviny využita k výstavbě sportovního areálu tělovýchovné jednoty Sokol Praha.

V meziválečném období bylo rozhodnuto vybudovat na nejvyšším bodě vrchu Vítkov národní památník, s jehož stavbou se započalo v roce 1929. Účel památníku vyžadoval zásadní změnu v dispozici parku, a tím i upravení větší části vrchu, přes jehož hřeben byla navržena parková třída, vedená osově na budovu památníku. Práce spojené s úpravou strání a rovin, vysázením okrasných dřevin a zřízením nových úseků cest byly dokončeny v roce 1938.

Park je celoročně veřejně přístupný.

Nejužívanější vstupy do parku, spojení MHD, návaznost na trasy metra:

 • z ulice Pražačka (Pod Krejcárkem) - ze zastávky „Biskupcova" tramvají č. 9, 10, 11, 16 nebo zastávky „Ohrada" autobusů č. 133, 136, 207
 • z ulice Husitská - ze zastávky „Tachovské náměstí" nebo „Černínova" autobusů č. 133, 175, 207, přes Tachovské nám.
 • z ulice Husitská - zastávka „U Památníku" (autobusy č. 133, 175, 207) a dále kolem Vojenského historického ústavu,

  dále alternativně vstupy z Karlína:
 • karlínským tunelem (cca 200 m do kopce) na Tachovské nám.
 • schody z Karlína (prudké stoupání) z ulice U Invalidovny.

Návaznost na trasy metra:

 • trasa A - stanice Flora (Strašnická) - bus 175, ze stanice Želivského (uvedené tram linky),
 • trasa B - stanice Florenc (dále bus 133 a 207), stanice Křižíkova (pro vstup Karlínským tunelem)

Základní údaje o parku, informace:

Park náleží do skupiny ploch celopražského významu dle Koncepce péče o zeleň v hl.m. Praze
Nachází se na území MČ Praha 3 v katastrálním území Žižkov
Výměra dle pasportu zeleně (2009): 31,3 ha, Nadmořská výška: 210 - 260 m.n.m.
Vlastník: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Ochrana přírody a krajiny: -
Informace, kontakt: Magistrát hl.m. Prahy, Odbor ochrany prostředí MHMP,
Správa parku, povolenky akcí a povolení vjezdu (formuláře): Petra Špatenková, 23600 5816

11. listopadu 2020
17. května 2024