Plánování v oblasti vod v ČR

(text je převzat z úvodní části návrhu Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy /návrhu k projednání, duben 2008/)

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, jejímž cílem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy v oblastech ochrany vod jako složky životního prostředí, trvale udržitelného užívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění požadavků na vodohospodářské služby, zejména pro zásobování pitnou vodou a konečně ochrany před povodněmi a dalšími škodlivými účinky vod.

Plánování v oblasti vod v České republice navazuje na dlouholetou tradici vodohospodářského plánování, kterou naše země má již od čtyřicátých let minulého století. Tehdy začaly vznikat plány, které na problematiku vodního hospodářství začaly nahlížet z hlediska soustavnosti a komplexnosti. V roce 1953 vznikl Státní vodohospodářský plán republiky Československé, na který navázal v roce 1975 Směrný vodohospodářský plán ČSR, který je s řadou postupných změn a doplnění platný dodnes.

Nový, moderní proces plánování v oblasti vod pro celý prostor Evropské unie založila směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000 (dále jen „Rámcová směrnice“). V oblasti ochrany před povodněmi byla dne 6. listopadu 2007 publikována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik ze dne 23. října 2007, která nabyla účinnosti dne 26. listopadu 2007 (dále „Směrnice o povodních“).

Rámcová směrnice byla transponována do českého právního řádu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (významný byl zejména zákon č. 20/2004 Sb., tzv. „Euronovela“). Podrobnosti pak byly dále vymezeny navazující vyhláškou č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb. a vyhláškou č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod.


Plánování v oblasti vod je realizováno ve dvou úrovních. Národní úroveň tvoří Plán hlavních povodí České republiky, schválený usnesením vlády České republiky ze dne 23.května 2007 č. 562, který představuje dlouhodobou koncepci oblasti vod se zaměřením pro šestileté období 2007 – 2012. Jeho pořizovatelem je Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a krajskými úřady. Plán hlavních povodí České republiky je zpracován pro tři hlavní povodí – povodí Labe, povodí Moravy včetně dalších přítoků Dunaje a povodí Odry. 
 
Plán hlavních povodí České republiky je po formální stránce rozdělen na závaznou a směrnou část. Závazná část je závazným podkladem pro návrhy opatření k zajištění rámcových cílů ze strany ústředních správních úřadů včetně zajišťování finančních zdrojů na realizaci navrhovaných opatření, pro pořizování koncepčních dokumentů se vztahem k vodám a vodnímu hospodářství a pro pořizování plánů oblastí povodí. Závazná část byla publikována nařízením vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky.

Plány oblastí povodí pořizují správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady pro 8 oblastí povodí vymezených vyhláškou č. 292/2002 Sb.

Plány oblastí povodí jsou zpracovávány pro osm oblastí:

 


 

24. dubna 2008
24. dubna 2008