Příroda, krajina a zeleň v Praze - rychle a stručně

Území Prahy je do značné míry jedinečné početným zastoupením přírodě blízkých biotopů, míst, kde se lidské působení doposud neprojevilo příliš negativně. Pražská příroda a krajina poskytuje nezbytný životní prostor pro celou řadu druhů živočichů i květeny včetně chráněných druhů a poskytuje zároveň – ne však na celém území ve stejné kvalitě - kvalitní životní prostředí pro běžný život i rekreační vyžití obyvatel Prahy i jejích návštěvníků a turistů. Městské parky, historické zahrady, lesy, stromořadí, zvláště chráněná území, přírodní parky i vodní toky vytvářejí zároveň ojedinělý kolorit města a přispívají k jeho atraktivitě a výjimečné atmosféře.

Na území hl. m. Prahy se nachází 93 zvláště chráněných území o rozloze více než 2 200 ha (4,4 % z celkové rozlohy města), které tvoří široké spektrum území od geologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní.

Snahou ochrany přírody je přitom i v komplikovaných podmínkách velkoměsta vytvářet systémově propojené územní celky dominantně sloužící ochraně přírody, krajiny a rekreaci. Jádrem těchto ploch jsou přírodní parky, kterých se na území Prahy nachází v současnosti 12 a zaujímají cca 20% z celkové rozlohy města (od 1.1. 2010 přibyl dvanáctý přírodní park - Smetanka).

Jako obecně chráněná území jsou na území Prahy chráněny také významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES). Podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou chráněny také  (v současné době 200 jedinců).

Rozloha lesních pozemků na území hl. m. Prahy je v současné době (stav k 31.12. 2012) více než 5 100 ha, což činí přibližně 10,3 % z celkové rozlohy města a můžeme se zde – v okrajových částech Prahy - setkat i s většími lesními celky s přirozenou skladbou dřevin i bylinného patra.

Celková výměra zahrad, parků a parkových ploch v majetku města Prahy činí více než 2 600 ha, z čehož téměř 9 % tvoří parky, které svým významem přesahují rámec města – např. Královská obora (Stromovka), Letenské sady, zahrada Kinských, Komplex zahrad vrchu Petřína.

V pražských uličních stromořadích se nachází přibližně 26 000 stromů. Od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt Praha stromům – stromy Praze, v jehož rámci započala systematická obnova uličních stromořadí, se přitom podařilo v ulicích města vysadit do konce roku 2012 více než 3580 nových stromů.

Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže.

 


Základním koncepčním dokumentem v oblasti ochrany veřejné zeleně v hl.m. Praze je Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze schválená usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy ze dne 17. června 2010.

V oblasti ochrany přírody a krajiny je to dokument Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze schválený Zastupitelstvem HMP v prosinci 2008.

Problematika ochrany přírody a krajiny na území Prahy je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období.

13. ledna 2014
13. ledna 2014