Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl.m. Praze v letech 2005-2006

souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za roky 2005 a 2006; zpracováno pro ročenku Praha životní prostředí 2006

Pozn.: tato část zachycuje stav k listopadu 2006 a soustřeďuje se na aktivity realizované v období 2005 - 2006

Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2004-2005
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2003-2004


CO JE EVVO, ZÁKLADNÍ DOKUMENTY NA CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

akce evvo v toulcově dvoře

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu směřování k udržitelnému rozvoji v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakt s přírodou a praxí, komplexnost chápání problémů, využívání nejnovějších poznatků k jejich řešení a místní specifika. EVVO je zaměřena na celou populaci, která je podle specifických cílů a prostředků dále dělena na hlavní cílové skupiny: pracovníky veřejné správy, děti a mládež, podnikatelský sektor a na širokou (laickou) veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na EVVO dětí a mládeže, neboť v raném věku se formují celoživotní postoje a návyky.

Realizace EVVO je zakotvena v rámci platné právní úpravy [zejména zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků – novelizovaný pod č. 132/2000 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]. EVVO obecně vychází také z dokumentů na mezinárodní úrovni (Směrnice č. 2003/4/ES ze dne 28. 1. 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice č. 90/313/EHS, Aarhuská úmluva, Agenda 21).

Základními koncepčními dokumenty na celostátní úrovni v oblasti EVVO jsou Státní program EVVO ČR (SP EVVO ČR, dokument schválený usnesením vlády ČR č. 1048 ze dne 23. října 2000) a navazující akční plány (aktuálním je Akční plán SP EVVO v ČR na léta 2007 až 2009 (schválený usnesením vlády ČR č. 1155 ze dne 11. října 2006). Strategickým cílem SP EVVO ČR je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. V návaznosti na uvedené koncepční dokumenty proběhla v jednotlivých krajích příprava krajských systémů a koncepcí EVVO.

V roce 2001 vydalo MŠMT Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních s doporučením ustavovat školní koordinátory EVVO. Environmentální výchovu řeší rovněž Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisích a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2005 OSN vyhlásilo Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) přijala v březnu téhož roku na zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí ve Vilniusu Strategii pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V současné době se v ČR připravuje Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvojv gesci MŠMT.


REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM MHMP A ORGANIZACÍ HL. M. PRAHY

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v této oblasti v návaznosti na uvedené celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2006–2010 a bylo součástí i programového prohlášení na léta 2002–2006. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy (dále Rada HMP) svým usnesením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 Cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na Státní program EVVO v ČR.

V roce 2004 probíhala příprava krajské koncepce EVVO v hl. m. Praze (dále KK EVVO) v rámci projektu realizovaného týmem Centra pro komunitní plánování střední Čechy (CpKP střední Čechy) a Regionálního environmentálního centra ČR (REC ČR). Hlavní výstup projektu – „Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy“ – byl 1. 2. 2005 schválen Radou HMP (usnesením č. 0121 ze dne 1. 2. 2005). Koncepce je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015. V návaznosti na uvedené usnesení inicioval v srpnu 2006 OOP MHMP sestavení odborné pracovní skupiny, která zpracovala Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007. Uvedený akční plán schválila Rada HMP usnesením č. 1322 dne 29. 8.  2006 a jsou v něm obsaženy základní prioritní činnosti v oblasti EVVO pro rok 2007.

Řadu dílčích aktivit v oblasti EVVO realizují již delší dobu jednotlivé odbory MHMP. Problematiku EVVO mají ve své působnosti zejména Odbor ochrany prostředí – OOP (do 30. 6. 2005 Odbor městské zeleně – OMZ), Odbor infrastruktury města – OIM (delimitovaný k 15. 3. 2006 pod OOP), Odbor školství – SKU a Odbor informatiky – INF.

 

Nejvýznamnější aktivity pracovišť MHMP v roce 2006 v rámci EVVO:

 
Odbor ochrany prostředí MHMP

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, které vyhlašuje hl. m. Praha, kde jednou z tématických oblastí je také EVVO. Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje přípravu informačních a osvětových materiálů i akcí s tematikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně a odpadového hospodářství).

Vybrané aktivity v roce 2006:

Naučné stezky – otevření nové NS v areálu ZŠ Bártlova a znovuobnovení NS Roztocký háj – Tiché údolí v původní trase; instalace informačních tabulí o probíhajících rekonstrukcích pražských rybníků a vodních toků, jejich historii a přírodních hodnotách nejbližšího okolí (Velký Počernický rybník, Čimický rybník, nádrž „Černý most“, „Malá říčka“ v Královské oboře, rybník v Oboře Hvězda – instalace u 5 rybníků); pokračující příprava a instalace nových informačních tabulí do zvláště chráněných území (instalace v 8 ZCHÚ); odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce); pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce podporující povědomí o významu biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhá již šestým rokem); každoroční akce ke Dni dětí ve Stromovce, pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Antioch.

 
Odbor školství MHMP

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů lze podávat i projekty týkající se EVVO.

Vybrané aktivity v roce 2006:

V rámci Opatření 3.1 operačního programu JPD pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha je v souvislosti s plněním koncepce EVVO řešen od října 2005 projekt „Vytváření a hodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hl. m. Prahy“ (zkrácený název „Ekogramotnost“). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. Cílem projektu je výchova k udržitelnému rozvoji a podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v síti 31 pražských škol prostřednictvím vyškolených metodiků EVVO (z toho 11 ZŠ, 11 gymnázií, 7 SOŠ a SOU, 2 SOŠ a VOŠ). Partnery projektu EKOGRAMOTNOST je Klub ekologické výchovy, o. s. (KEV) a Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Na uvedený dvouletý projekt je rozpočtováno 17 mil. Kč.

 

Odbor infrastruktury města MHMP

(delimitovaný k 15. 3. 2006 pod OOP MHMP)

Odbor se věnoval EVVO se zaměřením zejména na oblast odpadového hospodářství. Ve spolupráci s dalšími subjekty (Pražské služby, a. s., EKO-KOM, a. s., ECOBAT, s. r. o., akciová společnost České sběrné suroviny, úřady MČ hl. m. Prahy a další) byly každoročně připravovány informační materiály pro občany Prahy, distribuované do schránek pražských domácností a poskytované školám a nestátním neziskovým organizacím v rámci podpory různých projektů a akcí zaměřených na odpady. Materiály jsou k dispozici v informačních střediscích Magistrátu, na úřadech městských částí a v některých pražských knihovnách a v některých organizacích zřízených HMP (ZOO, Botanická zahrada, Hvězdárna a Planetárium).

Vybrané aktivity v roce 2006:

Ekologicko výchovná akce pro žáky 1. tříd pražských ZŠ (únor 2006, hry a informační materiály týkající se problematiky odpadového hospodářství a čistoty města, akce probíhající již třetím školním rokem, zapojeno 219 ZŠ); série přednášek pro učitelé pražských základních škol (březen 2006, téma „Problematika vzniku odpadů a jejich třídění“, účast 80 učitelů ze 71 základních škol); Informační kampaň k odpadům pro veřejnost v rámci oslav Dne Země (již druhým rokem v rámci oslav „Dne Země“, letos na území 14 městských částí); Sběrové ekologické soutěže na pražských ZŠ a MŠ(12. ročník soutěže – pod názvem „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“, počet soutěžících škol 117); leták ke třídění papíru do všech pražských domácností (červen 2006).

 

Odbor informatiky MHMP

Odbor zabezpečuje rutinní provoz informačního systému o životním prostředí v Praze zahrnujícího mj. přípravu ročenky Praha životní prostředí, internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP, PREMIS a webové stránky města k problematice ŽP (ENVIS).

Vybrané aktivity v roce 2006:

Vydání a distribuce ročenky Praha ŽP 2005 a příprava ročenky Praha ŽP 2006, distribuce CD-ROM Praha ŽP 6, periodická aktualizace Atlasu ŽP (odpadové hospodářství, ochrany přírody a krajiny aj.), zprovoznění anglické verze internetové aplikace Praha cyklistická (Cycling in Prague, www.praha-mesto.cz/cyklo).

 

Hl. m. Praha se v roce 2006 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, který se konal v září. Součástí programu byly mj. akce Den městské hromadné dopravy (výstava, den otevřených dveří, prezentace vozového parku), Víkend bez aut (Smetanovo nábřeží, Křižovnická – dočasná pěší zóna, výstavy, pouliční kavárny), Den pražské železnice (výstava, Městská linka mimořádně prodloužena z Libně do Hostivaře, nasazena moderní vozidla), Den cyklistiky (výstava, otevření nové cyklostezky v Braníku) a Závod s časem (veřejná doprava vs. auto vs. kolo).


K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

Mateřské školy:

Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast. Smyslem je založit u dítěte zejména elementární povědomí o okolním světě a jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí. Některé mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné pak využívají pouze určité prvky (pozn.: Od školního roku 2004/2005 působí v areálu Ekologického centra hl. m. Prahy Toulcův dvůr Ekologická mateřská škola Semínko). Mateřské školy zařazují do svých školních výchovně vzdělávacích programů tématické okruhy činností, které směřují k porozumění souvislostí mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou životního prostředí a budováním pozitivních vztahů formou různých výtvarných nebo pracovních činností. Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy, ekologické soutěže, sběr papíru atd. Část mateřských škol je zapojena do projektů zaměřených na EVVO (např. do projektu „M.R.K.E.V“ – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), resp. projektů EVVO blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“).

 

Základní školy:

Rozsah a realizace EVVO na základních školách je ovlivňována zvoleným vzdělávacím programem (Národní škola, Obecná škola, Základní škola) i dalšími faktory, zejména intenzivní přípravou na přijetí Rámcového vzdělávacího programu, ve kterém je EVVO věnována značná pozornost. Od školního roku 2007/2008 budou základní školy realizovat své vlastní školní vzdělávací programy, jejichž nedílnou součástí bude EVVO. EVVO prolíná celou výukou na obou stupních základních škol a tvoří řadu školních i mimoškolních aktivit. Obsah i metody EVVO jsou rozpracovány do učebních plánů jednotlivých předmětů.

Doporučení MŠMT zahrnující i ustavení funkce školního koordinátora EVVO respektuje většina základních škol. Akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory organizovaného Klubem ekologické výchovy se z pražských základních škol zatím účastní pouze 11 školních koordinátorů v rámci projektu EKOGRAMOTNOST.

Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých projektů (mezinárodních či celostátních) zaměřených na EVVO (projekt M.R.K.E.V. SSEV Pavučina, projekty GLOBE a EKOŠKOLA Sdružení TEREZA, projekt Za NATUROU na túru REC ČR aj.), příp. EVVO blízkých (projekt Zdravá škola koordinovaný SZÚ) nebo je členy Klubu ekologické výchovy (KEV). Školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky ekologické výchovy (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr aj.). Všechny ZŠ v Praze obdržely v roce 2006 multimediální pomůcku pro učitele a žáky 2. stupně Zelený balíček (projekt REC ČR).

 

Střední školy:

Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EVVO realizován v řadě předmětů a je částečně uplatňován i ve středním odborném vzdělávání. Kvalita a intenzita EVVO závisí především na přístupech vedení škol a pedagogů k této problematice. Zlepšení situace se předpokládá v souvislosti s realizací připravovaných rámcových vzdělávacích programů pro střední školy.

Funkce školního koordinátora je zatím ustavena pouze na některých středních školách a specializační studium absolvují zatím pouze školní koordinátoři gymnázií a středních odborných škol v rámci projektu EKOGRAMOTNOST.

Členy Klubu ekologické výchovy je v Praze 21 středních škol, většina z nich je zapojena do projektu EKOGRAMOTNOST. Část středních škol se účastní dlouhodobých projektů (celostátních, resp. mezinárodních) se zaměřením na EVVO (např. projekty GLOBE /6 škol/, Ekoškola /3 školy/, Nebojme se odpadů /10 škol/, Krajina za školou /6 škol/, Tři kroky k aktivnímu vyučování /7 škol/ Sdružení TEREZA). Studenti se také zúčastňují výtvarné a literární soutěže a středoškolské ekologické konference pořádaných KEV. Také v roce 2006 proběhla na pražských středních školách ekologická olympiáda organizovaná Klubem ekologické výchovy ve spolupráci s MHMP a fakultami Pedagogickou a Přírodovědeckou UK v Praze.

Pedagogové mají možnost se účastnit odborných seminářů pořádaných dále uvedenými organizacemi, kurzů pro školní koordinátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO organizovaného Klubem ekologické výchovy a dalších akcí pořádaných Národním institutem dalšího vzdělávání.

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Vysoké školy:

Na území hl. m. Prahy působí v současné době 26 vysokých škol. Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogických pracovníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, zejména pak PedF UK a PřF UK, které se podílejí na řešení projektu JPD3 EKOGRAMOTNOST (Vytváření a hodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách HMP). Vzdělávání odborníků zaměřených k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým zaměřením většina vysokých škol. Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách jednotlivých vysokých škol.

Na území hl. m. Prahy působí také řada odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností (Národní institut dalšího vzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného vzdělávání)

 

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):

Významná část aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními neziskovými organizacemi. V Praze působí 26 celostátních nebo místních organizací, zabývajících se EVVO dětí a mládeže buď jako hlavním předmětem své činnosti, nebo jako jednou z aktivit. Zvláštní skupinu významnou pro EVVO v Praze tvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum/Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení TEREZA.

 

Vybrané aktivity v Praze v roce 2006
(organizace v abecedním pořadí):


Ekocentrum Podhoubí:

Občanské sdružení nabízí základním a středním školám z Prahy mj. ekologické výukové programy na více než 30 zajímavých a aktuálních témat a rovněž semináře pro učitele, kde mohou získat praktické dovednosti a inspiraci pro realizaci environmentální výchovy na své škole. V roce 2006 prošlo výukovými programy 2000 dětí, semináře navštívilo na 40 učitelů.

Osvětové akce pro veřejnost a školy, tzv. „Ekodny“ (Den Země ve spolupráci s MČ Praha 12, Den Stromů ve spolupráci se Sdružením TEREZA a MČ Praha 13, Neleníme v zeleni ve spolupráci se ZO ČSOP Koniklec); ekologické výukové programy pro ZŠ a SŠ v Praze a okolí (100 programů pro cca 2000 účastníků); cyklus seminářů pro pedagogy „Interaktivní metody v environmentální výchově“ a „Ochrana zvířat“; partneři Sdružení TEREZA v projektech „Tři kroky k aktivnímu vyučování“ a „Krajina za školou“ zaměřených na podporu zavádění aktivizačních a inovativních metod ve školním vyučování.


Klub ekologické výchovy (KEV)

– celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů, jehož převážná část aktivit je zaměřena k odbornému a metodickému zvyšování připravenosti pedagogů pro EVVO. Členy KEV v Praze je v současnosti 35 základních a středních škol (dále také Národní ústav odborného vzdělávání a Institut vzdělávání a poradenství ZU a dalších cca 20 individuálních členů). Od MŠMT má KEV akreditovanou funkci vzdělávacího zařízení v této oblasti, akreditované specializační studium a řadu jednotlivých akcí – seminářů, kurzů a exkurzí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Z 18 akreditovaných kurzů bylo v roce 2006 organizováno 8 s účastníky z Prahy i celé ČR. V roce 2006 pořádal KEV také akce pro žáky základních a středních škol (výtvarná a literární soutěž k Chartě Země, třetím rokem středoškolská a prvním rokem i žákovská ekologická konference). Svým členům na základě komplexního hodnocení celoročních aktivit propůjčuje označení Škola udržitelného rozvoje (v roce 2005 takto označeno 5 škol, v roce 2006 12 škol).


Sdružení TEREZA:

Sdružení TEREZA nabízí učitelům mateřských, základních a středních škol konkrétní náplň (výukové programy, dlouhodobé projekty, učební materiály, pracovní listy…) pro realizaci environmentální výchovy na školách. V roce 2006 tuto nabídku využívalo více než 500 škol z celé ČR, z toho přes 100 pražských škol.

Akce pro veřejnost: Den Země (1000 účastníků), Den Stromů (300 účastníků); dlouhodobé školní projekty: mezinárodní – Ekoškola (v Praze 16 škol) a GLOBE (v Praze 11 škol), celostátní – Les ve škole – škola v lese (v Praze 11 škol) a Za tajemstvím dřeva (10 pilotních škol v ČR), pražské – Nebojme se odpadů (10 škol), Krajina za školou (10 škol), Tři kroky k aktivnímu vyučování (10 škol); projektů se zúčastnilo asi 30 000 žáků v ČR, z toho kolem 5000 v Praze; výukové programy pro školy z Prahy a okolí: 300 převážně tříhodinových programů pro 6000 žáků (zapojeno 80 základních a 10 středních škol a dále 10 mateřských škol); semináře pro učitele: 60 seminářů pro cca 1000 učitelů z celé ČR.


Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr:

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.

Rok 2006: osvětové akce pro veřejnost, dílničky, vycházky – celkem cca 10 000 návštěvníků (Den Země – 900 návštěvníků, 13. Biojarmark a Dožínkové slavnosti /spolu s Ligou ekologických alternativ/ – 3000 návštěvníků a další), ekologické výukové programy pro ZŠ, MŠ a SŠ z Prahy a okolí (více než 500 výukových programů pro cca 10 000 dětí), semináře pro pedagogické pracovníky, Pražská konference o ekologické výchově, zájmové kroužky, Mateřský klub a mnoho dalších aktivit.

Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Významné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh (Informační centrum pro veřejnost/Ekolinka, kampaň Hra o Zemi aj.) a sdružení ARNIKA. EVVO tvoří důležitou součást náplně a zaměření České společnosti ornitologické (ČSO) sídlící v Praze 10 - Hostivaři.

z činnosti Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr:

z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr z činnosti střediska ekologické výchovy toulcův dvůr

 

K mimoškolní EVVO dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.


Přílohy, tabulky

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy (agendu zabezpečuje Odbor ochrany prostředí MHMP)

rok počet podaných projektů celkem počet přijatých projektů celkem / počet přijatých projektů v oblasti EVVO přidělené prostředky – celkem / přidělené prostředky – projekty v oblasti EVVO (Kč)
2003 145 74/34 7.495.100 2.916.100
2004 138 78/41 8.626.000 / 4.652.000
2005 116 83/40 9.740.000 / 5.118.000
2006 123 78/41 9.500.000 / 5.390.000


zdroj: OOP MHMP
Pozn.: Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní není vždy zcela jednoznačné, uvedená čísla je nutné proto brát spíše jako orientační.

 

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje SKU MHMP)
V roce 2003 byly finančně podpořeny 3 projekty v oblasti EVVO (celková částka 234 250 Kč), stejně tak v roce 2004 (celková částka 296 400 Kč). V roce 2005 byl finančně podpořen 1 projekt (částka 500 000 Kč) a v roce 2006 2 projekty (celková částka 616 000 Kč).
Zdroj: SKU MHMP

 

Pozn.:
Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců, projekt UNESCO aj.).

23. července 2007
23. července 2007