Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl.m. Praze v letech 2006-2007

souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za roky 2006 a 2007; zpracováno na podkladě textu pro ročenku Praha životní prostředí 2007 s doplněním části o dokumentech na celostátní a mezinárodní úrovni.

Pozn.: tato část zachycuje stav k prosinci 2007 a soustřeďuje se na aktivity realizované v období 2006 - 2007

Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2005-2006
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2004-2005
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2003-2004


CO JE EVVO, ZÁKLADNÍ DOKUMENTY NA CELOSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

akce evvo v toulcově dvoře

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu směřování k udržitelnému rozvoji v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakt s přírodou a praxí, komplexnost chápání problémů, využívání nejnovějších poznatků k jejich řešení a místní specifika. EVVO je zaměřena na celou populaci, která je podle specifických cílů a prostředků dále dělena na hlavní cílové skupiny: pracovníky veřejné správy, děti a mládež, podnikatelský sektor a na širokou (laickou) veřejnost. Zvláštní důraz je kladen na EVVO dětí a mládeže, neboť v raném věku se formují celoživotní postoje a návyky.

Realizace EVVO je zakotvena v rámci platné právní úpravy [zejména zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků – novelizovaný pod č. 132/2000 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]. EVVO obecně vychází také z dokumentů na mezinárodní úrovni (Směrnice č. 2003/4/ES ze dne 28. 1. 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice č. 90/313/EHS, Aarhuská úmluva, Agenda 21).

Meziresortní dohoda o spolupráci v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem životního prostředí z roku 2007 zavazuje tyto resorty ke společnému plnění cílů EVVO.

Základními koncepčními dokumenty na celostátní úrovni v oblasti EVVO jsou Státní program EVVO ČR (SP EVVO ČR, dokument schválený usnesením vlády ČR č. 1048 ze dne 23. října 2000) a navazující akční plány (aktuálním je Akční plán SP EVVO v ČR na léta 2007 až 2009 (schválený usnesením vlády ČR č. 1155 ze dne 11. října 2006). Strategickým cílem SP EVVO ČR je praktické uplatňovaní principů udržitelného rozvoje v celé výchovně vzdělávací struktuře společnosti. V návaznosti na uvedené koncepční dokumenty proběhla v jednotlivých krajích příprava krajských systémů a koncepcí EVVO. Problematika EVVO je zahrnuta také v dokumentech Strategie udržitelného rozvoje ČR (usnesení vlády ČR č. 1242 ze dne 8. prosince 2004), Státní politika životního prostředí České republiky na období 2004 – 2010 (usnesení vlády ČR č. 235 ze dne 17. března 2004), Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (usnesení vlády č. 810/1998), Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007 (usnesení vlády č. 343 ze dne 7.dubna 2003) a Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha, usnesení vlády č. 113/2001).

V roce 2001 vydalo MŠMT Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních s doporučením ustavovat školní koordinátory EVVO. Environmentální výchovu řeší rovněž Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisích a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2005 OSN vyhlásilo Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj a Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) přijala v březnu téhož roku na zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí ve Vilniusu Strategii pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj. V současné době se v ČR připravuje Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj v gesci MŠMT.


REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM MHMP A ORGANIZACÍ HL. M. PRAHY

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2006–2010 a bylo rovněž součástí i programového prohlášení na léta 2002–2006. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy (dále Rada HMP) svým usnesením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na Státní program EVVO v ČR. V únoru roku 2005 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy. Koncepce je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015. Pro realizaci cílů a úkolů byl v srpnu roku 2006 zpracován a Radou HMP schválen Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007. V únoru roku 2007 bylo zřízeno pracovní místo Koordinátora EVVO v Praze a v září 2007 ustavena poradní skupina EVVO. Poradní skupina má 15 členů a sestává se ze zástupců interesovaných skupin k EVVO (člen Rady HMP, člen Zastupitelstva HMP, zaměstnankyně ÚMČ, zástupce PedF UK, zaměstnankyně Centra pro otázky ŽP UK v Praze, zástupce odboru školství MHMP, zaměstnankyně DDM hl.m.Prahy, zástupci NNO – SEV, …).

Řadu dílčích aktivit v oblasti EVVO realizují již delší dobu jednotlivé odbory MHMP. Problematiku EVVO mají ve své působnosti zejména Odbor ochrany prostředí – OOP, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – SMT a Odbor informatiky – INF.


Nejvýznamnější aktivity pracovišť MHMP v roce 2007 v rámci EVVO:

 
Odbor ochrany prostředí MHMP

Odbor v oblasti EVVO navázal na činnosti bývalého odboru infrastruktury (EVVO se zaměřením zejména na oblast odpadového hospodářství) a v souladu s Akčním plánem krajské koncepce EVVO se soustředil rovněž na ostatní tématické oblasti při podpoře ekovýchovných projektů na území hl.m.Prahy. Odbor zabezpečuje také agendu spojenou s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, kde jednou z tématických oblastí je také EVVO. Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje odbor také přípravu informačních a osvětových materiálů i akcí s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně a odpadového hospodářství).

Vybrané aktivity v roce 2007:

Naučné stezky – otevření nové NS Oborou Hvězda včetně její internetové podoby na www.prazskestezky.cz, přípravy na kompletní rekonstrukci NS Povodím Botiče, ve spolupráci s Domem dětí a mládeže probíhá pravidelná kontrola stavu tabulí i tras naučných stezek. Na stránkách města jsou připravovány zcela nově informace o pražských přírodních vodních zdrojích – studánkách.
Pokračuje instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii a současnosti, přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí (instalace u 10 rybníků a 2 potocích); pokračující příprava a instalace nových informačních tabulí do zvláště chráněných území (instalace ve 9 ZCHÚ) současně se zveřejněním informací na internetových stránkách města.; odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce); pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce podporující povědomí o významu biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhá již osmým rokem); každoroční akce ke Dni dětí ve Stromovce, pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Antioch.
Ekologicko výchovná akce pro žáky 1. tříd pražských ZŠ (březen 2007, poskytnutí informačních a propagačních materiálů týkajících se problematiky odpadového hospodářství a čistoty města, akce probíhající již čtvrtým školním rokem, zapojeno 213 ZŠ s počtem cca 8 702 prvňáčků); série přednášek pro učitelé pražských základních a mateřských škol na téma „Problematika vzniku odpadů a jejich třídění“,ZŠ - březen 2007, účast 70 učitelů ze 66 základních škol, MŠ - duben 2007, účast 77 učitelů ze 69 mateřských škol); Informační kampaň k odpadům pro veřejnost v rámci oslav Dne Země (probíhá již třetím rokem v rámci oslav „Dne Země“, realizována na území 18 městských částí v průběhu dubna 2007); Výstava na téma „Životní prostředí, udržitelný rozvoj a environmentální výchova“ (výstava proběhla v květnu 2007 v prostorách Magistrátu hl.m.Prahy a ve spolupráci s Pedagogickou fakultou univerzity Karlovy v Praze); letáky ke třídění odpadů do všech pražských domácností (cca 580 000 domácností obdrželo 4 letáky - Pa,Pl, Sk a NK, červen 2007); Sběrové ekologické soutěže na pražských MŠ, ZŠ a Spec. školách (13. ročník soutěže – pod názvem „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“, počet soutěžících škol 99, realizace školní rok 2006/2007). 

 
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů lze podávat i projekty týkající se EVVO.

Vybrané aktivity v roce 2007:

V rámci Opatření 3.1 operačního programu JPD pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha byl řešen od října 2005 projekt „Vytváření a hodnocení programů pro vzdělávání a výchovu k udržitelnému rozvoji na základních a středních školách hl. m. Prahy“ (zkrácený název „Ekogramotnost“). Projekt probíhal v letech 2006 a 2007 a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy. Cílem projektu je výchova k udržitelnému rozvoji a podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v síti 31 pražských škol prostřednictvím vyškolených metodiků EVVO (z toho 11 ZŠ, 11 gymnázií, 7 SOŠ a SOU, 2 SOŠ a VOŠ). Partnery projektu EKOGRAMOTNOST byla Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Klub ekologické výchovy, o. s. (KEV), který koordinoval i participaci třiceti svých kolektivních členů – základních škol, gymnázií a středních odborných škol různého zaměření. Systémový projekt OŠ HMP byl završen v listopadu 2007 celopražskou konferencí na téma Vzdělávání a výchova pro udržitelný rozvoj. V rámci projektu bylo vyškoleno 26 školních koordinátorů; získali oficiální osvědčení o absolvování specializačního studia v délce 250 h akreditovaného MŠMT pro KEV.

 

Odbor informatiky MHMP

Odbor zabezpečoval i v roce 2007 provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP) zahrnujícího mj. přípravu ročenky Praha životní prostředí, internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP, PREMIS, WebGIS a webové stránky města k problematice ŽP (ENVIS) a mimo systém IOŽIP např. webové stránky Praha cyklistická (ve spolupráci s Komisí Rady HMP pro cyklistickou dopravu v Praze).

Vybrané aktivity v roce 2007:

Vydání a distribuce ročenky Praha ŽP 2006 a příprava ročenky Praha ŽP 2007, periodická aktualizace Atlasu ŽP (odpadové hospodářství, ochrany přírody a krajiny aj.) a aplikace WebGIS, souhrnná aktualizace aplikace Po Praze podél potoků (envis.praha.eu/podelpotoku), rozšíření serveru ENVIS o nové rozsáhlé části - Pražské studánky a Ekologická výchova v Praze.


Hl. m. Praha se v roce 2007 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, který se konal v září. Součástí programu byly mj. akce Den městské hromadné dopravy (výstava, den otevřených dveří, prezentace vozového parku), Den pražské železnice (výstava), Den pěších a cyklistů (slavnostní otevření nové cyklostezky Zbraslav - Komořany), prezentace dopravních staveb (Pražský okruh a Nové spojení) a Den bez aut Smetanovo nábřeží, Křižovnická - dočasná pěší zóna, výstavy, pouliční kavárny) spojený s velkou „cyklojízdou".


K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

 

Mateřské školy:

Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast. Smyslem je založit u dítěte zejména elementární povědomí o okolním světě a jeho dění a vlivu člověka na životní prostředí. Některé mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné pak využívají pouze určité prvky (pozn.: Od školního roku 2004/2005 působí v areálu Ekologického centra hl. m. Prahy Toulcův dvůr Ekologická mateřská škola Semínko). Mateřské školy zařazují do svých školních výchovně vzdělávacích programů tématické okruhy činností, které směřují k porozumění souvislostí mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou životního prostředí a budováním pozitivních vztahů formou různých výtvarných nebo pracovních činností. Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy, ekologické soutěže, sběr papíru atd. Část mateřských škol je zapojena do projektů zaměřených na EVVO (např. do projektu „M.R.K.E.V“ – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), resp. projektů EVVO blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“).

 

Základní školy:

Od roku 2007 je uváděn do školní praxe schválený Rámcový vzdělávací program pro základní školy, ve kterém je EV věnována značná pozornost. Školy si podle tohoto dokumentu vytvářejí své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), jejichž nedílnou součástí má být EV, a to jednak jako součást  jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak ve formě průřezového tématu věnovaného environmentální výchově, které je možno řešit jak v součinnosti jednotlivých předmětů, tak i prostřednictvím projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky EV a  s důrazem na rozvíjení integrovaného pohledu na skutečnost. Neopomíjí se ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty s okolním prostředím. Doporučení MŠMT zahrnující i ustavení funkce školního koordinátora EVVO respektuje většina základních škol v Praze.
Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či celostátních) zaměřených na EVVO (projekt M.R.K.E.V. - SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA - Sdružení TEREZA, projekt Za NATUROU na túru - REC ČR, projekt EKOGRAMOTNOST – Klub ekologické výchovy aj.), příp. EVVO blízkých (projekt Zdravá škola koordinovaný SZÚ) nebo je členy Klubu ekologické výchovy (KEV). Školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky ekologické výchovy (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr aj.) a žáci několika  pražských ZŠ se zúčastnili  celostátní Žákovské ekologické konference pořádané KEV.

 

Střední školy:

Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EVVO realizován v řadě předmětů a je částečně uplatňován i ve středním odborném vzdělávání. Kvalita a intenzita EVVO závisí především na přístupech vedení škol a pedagogů k této problematice. Celkové zlepšení situace v této oblasti se předpokládá v souvislosti s realizací rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, které byly v tomto roce již schváleny pro gymnázia a pro většinu oborů středního odborného školství a které podobně jako v oblasti základních škol vyžadují, aby se EV stala nedílnou součástí školních vzdělávacích programů (ŠVP).

Část pražských středních škol se účastní dlouhodobých programů a projektů Sdružení TEREZA se zaměřením na EVVO. Např. programy GLOBE (6 škol), Ekoškola (3 školy) a projekty Nebojme se odpadů (10 škol), Krajina za školou (6 škol), Tři kroky k aktivnímu vyučování (7 škol). 10 pražských gymnázií a 9 středních odborných škol se zúčastnilo systémového projektu Ekogramotnost pro střední školy – společný projekt Klubu ekologické výchovy, Pedagogické fakulty UK v Praze a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu HMP. Studenti středních škol se zúčastňují také výtvarné a literární soutěže a Středoškolské ekologické konference pořádaných KEV. V roce 2007 proběhly na pražských středních školách ekologické olympiády organizované ČSOP – Sdružením mladých ochránců přírody a také ekologické olympiády organizované Klubem ekologické výchovy.


Pedagogové všech škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní koordinátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a dalších akcí pořádaných různými organizacemi a institucemi, např: Středisky ekologické výchovy (Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí, SEV Toulcův dvůr, …), Klubem ekologické výchovy, Národním institutem dalšího vzdělávání, a dalšími.

Funkce školního koordinátora EVVO je zatím ustavena pouze na některých základních a středních školách v Praze (část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EVVO).

 

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Vysoké školy:

Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné době působí 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Téměř všechny vysoké školy již přešly nebo postupně přecházejí na strukturované stupňové studium: bakalářské, magisterské a doktorské.
Na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů – přírodovědných, lesnických, zemědělských, i technických. V poslední době je to i oblast společenskovědních oborů, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. Vzdělávání odborníků zaměřených k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Také Česká zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se zaměřují na environmentalistiku nebo problematiku životního prostředí. Pozadu nezůstávají ani technické a další obory.
Podrobné informace lze nalézt na webových stránkách jednotlivých vysokých škol.
Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogických pracovníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen Pedagogická fakulta UK, jejíž stěžejní profilací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty jako např. Přírodovědecká, Filosofická či Matematicko fyzikální. Dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy směřující ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí.
V roce 2007 byl ukončen systémový projekt MHMP JPD 3 se zkráceným názvem  EKOGRAMOTNOST na jehož řešení se jako partner podílela i Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Výstupem tohoto projektu byl vznik nového pracoviště Střediska výchovy pro udržitelný rozvoj, kdy hlavním záměrem bylo orientovat přípravu učitelů interdisciplinárně a propojit složku přírodovědnou a společenskovědní.

Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností. Jako příklad lze uvést Národní institut dalšího vzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT či resortní výzkumné ústavy jakými jsou Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného vzdělávání v Praze, řešitelé  evropských projektů mimo jiné zaměřených také na reformu vzdělávání na základních a středních školách.

 

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):

Významná část aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními neziskovými organizacemi. V Praze působí přibližně 26 celostátních nebo místních organizací, zabývajících se EVVO dětí a mládeže buď jako hlavním předmětem své činnosti, nebo jako jednou z aktivit. Zvláštní skupinu významnou pro EVVO v Praze tvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a občanské sdružení Ekodomov), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP).

Vybrané aktivity v Praze v roce 2007
(organizace v abecedním pořadí):


Ekocentrum Podhoubí

Občanské sdružení nabízí základním a středním školám z Prahy ekologické výukové programy na 36 zajímavých a aktuálních témat a rovněž semináře pro učitele, kde mohou získat praktické dovednosti a inspiraci pro realizaci environmentální výchovy na své škole. V roce 2007 prošlo výukovými programy více než 2500 žáků a studentů, semináře navštívilo 57 pedagogů.

· Osvětové akce pro veřejnost a školy, tzv. „ekodny“ (Den Země ve spolupráci s MČ Praha 12, Den Stromů ve spolupráci se Sdružením TEREZA a MČ Praha 13, Neleníme v zeleni ve spolupráci se ZO ČSOP Koniklec);
· Ekologické výukové programy pro ZŠ a SŠ v Praze a okolí (133 programů pro cca 2500 účastníků);
· Cyklus seminářů pro pedagogy „Interaktivní metody v environmentální výchově“ a „Ochrana zvířat“;
· Partneři Sdružení TEREZA v projektech „Tři kroky k aktivnímu vyučování“ a „Krajina za školou“ zaměřených na podporu zavádění aktivizačních a inovativních metod ve školním vyučování;
· Přírodovědný oddíl „Čmelotrysků“ pro žáky 1. stupně ZŠ.


Klub ekologické výchovy (KEV)

celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů, jehož převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů odbornému a metodickému zvyšování připravenosti pedagogů pro EVVO a na organizaci akcí pro školní děti a mládež.

· V letech 2006 – 2007 se KEV jako hlavní partner podílel na řešení systémového projektu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP Ekogramotnost pro pražské školy. Projekt probíhal ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze a účastnilo se ho 31 pražských škol.
· Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EVVO – organizace specializačního studia pro školní koordinátory EVVO akreditované MŠMT; v roce 2007 ho absolvovalo 26 pedagogů  z Prahy. 
· Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež - dvanáctý ročník výtvarné a následně i literární soutěže k Chartě Země; 
· Ekologické žákovské konference: 4. ročník Středoškolské ekologické konference, 2. ročník Žákovské ekologické konference
· všech těchto akcí se zúčastňují i děti a mládež z pražských škol.

Členy KEV v Praze je v současnosti 39 základních a středních škol (dále také Národní ústav odborného vzdělávání a Institut vzdělávání a poradenství ZU) a dalších cca 20 individuálních členů, převážně vysokoškolských pedagogů. Svým členům na základě komplexního hodnocení celoročních aktivit Klub ekologické výchovy propůjčuje označení Škola udržitelného rozvoje vždy na 3 roky.


Sdružení TEREZA

Sdružení TEREZA pomáhá dětem a mládeži vytvářet zdravé prostředí pro život a stát se zodpovědnými a aktivními členy občanské společnosti. Nabízí učitelům mateřských, základních a středních škol konkrétní náplň (programy, projekty, materiály, pracovní listy…) pro realizaci environmentální výchovy na školách.

· Pořádání akcí pro veřejnost: Den Země (700 účastníků), Den Stromů (300 účastníků);
· Organizace mezinárodních dlouhodobých programů v ČR: Ekoškola (v Praze 34 škol), GLOBE (v Praze 11 škol), Les ve škole – škola v lese (v Praze 12 škol).
Programů se zúčastnilo asi 60 000 žáků v ČR, z toho kolem 10 000 v Praze; Další pražská škola (ZŠ a MŠ náměstí Interbrigády, Praha 6) získala mezinárodní titul Ekoškola.
· Organizace projektů v Praze: Nebojme se odpadů (8 škol), Krajina za školou (10 škol), Tři kroky k aktivnímu vyučování (21 škol); Ve třídě je užovka – udržitelný život v praxi (8 škol);
Projektů se zúčastnilo cca 2500 žáků.
· Vedení ekologických výukových programů pro školy z Prahy a okolí: přes 270 převážně tříhodinových programů pro více než 5500 žáků (zapojeno 114  škol);
· Semináře pro učitele: 109 seminářů pro cca 1755 učitelů z celé ČR.
· Tvorba výukových materiálů: vydání 10 výukových, inspiračních nebo metodických materiálů k environmentální výchově.


Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.

· osvětové akce pro veřejnost, dílničky, vycházky – celkem cca 17.000 návštěvníků (Den Země – 1000 návštěvníků, 13. Biojarmark a Dožínkové slavnosti (spolu s Ligou ekologických alternativ) - 5000 návštěvníků a další),
· ekologické výukové programy pro ZŠ, MŠ a SŠ z Prahy a okolí (více než 650 výukových programů pro cca 11000 dětí),
· semináře pro pedagogické pracovníky,
· Pražská konference o ekologické výchově – 7. ročník ekopedagogické konference: Pražská M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy, - 1. ročník Pražské MRKVIČKY pro učitele MŠ.
· Zájmové kroužky Mateřský klub a mnoho dalších aktivit.

 


Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Významné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh (Informační centrum pro veřejnost/Ekolinka, kampaň Hra o Zemi aj.) a sdružení ARNIKA. EVVO tvoří důležitou součást náplně a zaměření České společnosti ornitologické (ČSO) sídlící v Praze 10 - Hostivaři. 


K mimoškolní EVVO dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).


Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.


FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE

Tab. Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje OOP MHMP)

rok počet podaných projektů celkem počet přijatých projektů celkem / počet přijatých projektů v oblasti EVVO přidělené prostředky – celkem / přidělené prostředky – projekty v oblasti EVVO (Kč)
2003 145 74/34 7.495.100 2.916.100
2004 138 78/41 8.626.000 / 4.652.000
2005 116 83/40 9.740.000 / 5.118.000
2006 123 78/41 9.500.000 / 5.390.000
2007 130 93/47 10 000 000 / 5 782 000

Zdroj: OOP MHMP
Pozn.: Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.

 

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje SKU MHMP)
V roce 2003 byly finančně podpořeny 3 projekty v oblasti EVVO (celková částka 234 250 Kč), stejně tak v roce 2004 (celková částka 296 400 Kč). V roce 2005 byl finančně podpořen 1 projekt (částka 500 000 Kč), v roce 2006 2 projekty (celková částka 616 000 Kč) a v roce 2007 také 2 projekty (celková částka 124 900 Kč).
Zdroj: SMT MHMP

 

Poznámka:
Zakázky zadané OOP MHMP včetně dotačních smluv na podporu EVVO v Praze v objemu 4 080 358 Kč byly financovány z rozpočtu hlavního města Prahy určeného na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro rok 2007.
Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců, projekt UNESCO aj.).

9. dubna 2008
9. dubna 2008