Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl. m. Praze v roce 2014

Souhrnná informace o EVVO v hl. m. Praze za rok 2014; zpracováno na podkladě textu pro Elektronickou zprávu o životním prostředí v Praze v roce 2014 a dalších dokumentů.

Pozn.: následující text zachycuje stav k prosinci 2014

Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za rok 2013
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za rok 2012
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za rok 2011
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za rok 2010

Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za rok 2008
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2006-2007
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2005-2006
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2004-2005
Souhrnné informace o EVVO v hl.m. Praze za roky 2003-2004


ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) V HL. M. PRAZE

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO bylo součástí programového prohlášení Rady HMP na léta 2011–2014 a bylo rovněž součástí i programového prohlášení na léta 2002–2006 a 2006-2010. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy (dále Rada HMP) svým usnesením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na Státní program EVVO v ČR. V únoru roku 2005 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy. Koncepce byla základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015, na který navazovaly akční plány KK EVVO, zpravidla na období dvou let. Pro realizaci aktivit v roce 2014 byl relevantním Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014 - 2015 schválený Radou HMP dne 29. července 2014.

Realizaci převážné části aktivit vyplývajících z platného Akčního plánu zajišťoval v roce 2014 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP – MZO. Dílčí související aktivity zajišťovaly také další odbory MHMP (Odbor školství, mládeže a sportu – SMS a Odbor informatiky – INF).

 

Nejvýznamnější aktivity pracovišť MHMP v roce 2014 v rámci EVVO:

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství a Odbor životního prostředí

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťovaly v roce 2014 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a Odbor životního prostředí MHMP dle svých kompetencí přípravu informačních a osvětových materiálů a akcí s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, energetiku a odpadové hospodářství). V souladu s Krajskou koncepcí EVVO a Akčním plánem EVVO byly podporovány ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství zabezpečoval také agendu spojenou s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, kde dvě z tematických oblastí jsou také věnované EVVO.

Vybrané aktivity v roce 2014:

Stěžejními projekty v gesci MZO MHMP byla organizace již tradiční informačně - vzdělávací kampaně hl. m. Prahy pro veřejnost v rámci oslav Dne Země na téma ochrany životního prostředí (proběhla již devátým rokem v rámci oslav „Dne Země“, realizována byla na území 22 městských částí od 10. 4. do 16. 5. 2014), zprostředkování exkurzí pro školy do provozu zpracování a využití odpadů, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, zajištění intenzivního doškolovacího kurzu EVVO pro pedagogy ZŠ (22 absolventů, realizace školní rok 20013/2014). projekt ekologických výukových programů pro školy (1.305 realizovaných programů), aj.

Informační aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny a městské zeleně:

 • probíhala průběžná údržba naučných stezek, které v prostředí města často trpí vandalismem.
 • Pokračovala instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii a současnosti, přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí;
 • V průběhu roku 2014 byla připravena nová sada informačních materiálů pro veřejnost k pražské přírodě Pražské parky a zahrady (4 mutace) a zároveň byla na konci roku zahájena postupná aktualizace sad Lesy a lesoparky Prahy a Přírodní parky Prahy;
 • byla připravena  série tištěných informačních materiálů k revitalizacím drobných vodních toků (Rokytka, Litovicko-Šárecký potok).
 • Probíhaly odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce);
 • pokračovala pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce podporující povědomí o významu biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhala již třináctým rokem);
 • pro děti 1. stupně ZŠ byly připraven a následně distribuován materiál s rébusy a hádankami z oblasti ochrany životního prostředí s názvem „Mámo, táto, už víme, jak na to“
 • Oddělení ochrany přírody a krajiny OZP MHMP uspořádalo ve spolupráci s externími subjekty odborný seminář jako součást dlouhodobého cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody městských částí hl. m. Prahy, strážím ochrany přírody a dalším zájemcům („Pražské krajiny a jejich ochrana“ /listopad 2014/).

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady:

 • Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 20. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže na pražských školách (MŠ, ZŠ) pod názvem „Velká cena EURO WASTE a Českých sběrných surovin“ (počet soutěžících škol 55, realizace školní rok 2013/2014).
 • V  roce 2014 proběhla v říjnu série přednášek na téma odpady a ekologická výchova pro pedagogy pražských MŠ (účast 90 pedagogů z 81 MŠ). Projekt byl realizován ve spolupráci s kolektivními systémy společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat.
 • V roce 2014 zprostředkoval MZO  MHMP již osmým rokem žákům základních a středních škol na území hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 204 exkurzí, kterých se zúčastnilo přes 3 400 žáků z 28 pražských škol), exkurze probíhaly pouze ve 2. pololetí škol. roku 2013/2014.
 • Obdobně jako v minulých letech připravil MZO MHMP informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2014“

Internetové stránky a aplikace:

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP) po obsahové stránce zajišťoval dále provoz internetových stránek pro veřejnost ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze (envis.praha.eu) s dílčími tematickými sekcemi Po Praze podél potoků (envis.praha.eu/podelpotoku), Pražské studánky (envis.praha.eu/studanky, informace o celkem 130 pražských přírodních vodních zdrojích – studánkách. Podle potřeby se stránky aktualizují a jsou průběžně doplňovány orientačními rozbory kvality vody), Pražská příroda známá, neznámá (envis.praha.eu/znama-neznama) a Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (envis.praha.eu/zapamstromy, sekce zprovozněna na konci roku 2011). V obsahové gesci MZO MHMP byly dále coby součást serveru ENVIS stránky Ekologická výchova v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz). V obsahové gesci MZO MHMP probíhal návrh nových webových stránek města k tématu životního prostředí v Praze – Portálu ŽP hl. m. Prahy. Od ledna 2014 byl v plném provozu server Pražská příroda (www.praha-priroda.cz), zaměřený na poskytování informací o pražské přírodě, rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště chráněných územích.

MZO MHMP a OZP MHMP se obsahově podílely také na aktualizaci a rozvoji nového Atlasu životního prostředí v Praze (v gesci IPR /dříve ÚRM/, www.premis.cz/atlaszp, zprovozněného na konci roku 2013) a ENVISu4 (Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy, www.premis.cz/envis4, v gesci INF MHMP).

 


Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP

Odbor zabezpečoval v roce 2014 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání a celoměstskými programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podávány a podporovány rovněž projekty související s EVVO.

Odbor informatiky MHMP

Odbor zabezpečoval i v roce 2014 po stránce technické a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve  Útvar rozvoje hl. m. Prahy, dále jen IPR), MZO MHMP a OZP MHMP provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnujícího mj. internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP (Atlas životního prostředí v Praze, www.premis.cz/atlaszp), PREMIS (Pražský ekologický a monitorovací informační systém, www.premis.cz) a webové stránky města k problematice ŽP ENVIS (Informační servis o životním prostředí v Praze, envis.praha.eu) a ENVIS4 (Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy, www.premis.cz/envis4). Po stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována IPR ve spolupráci s MZO MHMP a OZP MHMP a obsahová správa serveru ENVIS odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a odborem životního prostředí MHMP. V průběhu roku 2014 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP a dalších uvedených subjektů na dalším rozvoji systému IOŽIP, který zahrnoval rozvoj nového Atlasu životního prostředí coby součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také technickou přípravu nového Portálu životního prostředí hl. m. Prahy (více v části E8 Informační systém o životním prostředí v Praze).


Hl. m. Praha se v roce 2014 opět aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, který se konal od 16. do 22. září, tentokrát s mottem „Naše ulice, naše volba“.
Ve dnech 19. - 21. 9. prezentovaly společně Magistrát hl. m. Prahy, městské organizace, občanská sdružení a BESIP na Václavském náměstí své aktivity v oblasti čisté mobility – mezi nimi odstraňování bariér, carsharing a bikesharing, Byla předvedena vozidla s alternativními pohony (elektromobily, hybridní vozidla, vozidla na CNG). V neděli 21. září proběhl tzv. Den bez aut včetně doprovodného programu pro děti i dospělé. Pondělí 22. září bylo propagačními akcemi zaměřeno na podporu cyklistiky ve městě. Tradiční den otevřených dveří Dopravního podniku hl. m. Prahy proběhl 17. září.
Jako předvoj Evropského týdne mobility proběhla již v sobotu 13. září tradiční hvězdicová jízda Pražské cyklozvonění (8. ročník) se zapojením 14 městských částí, na neděli 14. září připravila občanská sdružení „Velkou podzimní cyklojízdu". V součinnosti s městem a městskými částmi proběhly v organizaci občanských sdružení pouliční sousedské slavnosti Zažít město jinak (sobota 20. září). Velká studentská cyklojízda Prahou se konala v pátek 19. září.


Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP)

SEV LHMP je jedním ze dvou středisek na území města užívajících statutu SEV hl. m. Prahy. Od května 2014 SEV LHMP koordinovalo prostřednictvím hlavního koordinátora environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v hlavním městě. Jeho hlavním posláním je seznamovat Pražany s přírodou hlavního města a záchrana zraněných volně žijících živočichů. Součástí je i včelařská činnost, která slouží ke zlepšení životního prostředí Prahy a k osvětovým účelům.

Středisko se člení na jednotlivé úseky podle charakteru jejich činností:

 1. Koordinace ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v Praze
 2. Ekologická výchova
 3. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy
 4. Včelařství (Návrat včel do pražských lesů)

V nabídce má SEV LHMP i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží, odborně vedené vycházky do přírodovědecky zajímavých území Prahy i programy spojené s výlovem rybníků či společné sázení stromů. V současnosti buduje interaktivní včelnice v pražských lesích a zajišťuje projekt „Návrat včel do pražských lesů“.

V roce 2014 realizovalo SEV LHMP přes 700 aktivit, které navštívilo přes 48 000 Pražanů a zapojilo se 234 školských zařízení. SEV LHMP zajišťuje pro veřejnost v Praze informační servis v oblasti životního prostředí. Informace jsou poskytovány buď telefonicky, písemně pomocí e-mailu anebo ústně na osvětových akcích. Nejčastější dotazy jsou ohledně rad v oblasti zvířat a živočichů na pohotovostní lince 773 772 771. Tato telefonní linka řeší až 70 telefonátů denně. Celkem bylo řešeno na 25 000 dotazů.
Témata týkající se pražské přírody a péče o ni představily Lesy hl. m. Prahy také v rámci vzdělávacích pořadů České televize, Televize Nova a TV Metropol. 


K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

Mateřské školy: Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast spíše věkovou kategorii dětí nebo cílovou skupinu. Cílem nebo záměrem cíl a záměr jsou identické, tak buď jedno nebo druhé, učební dokumenty používají spíše cíl a cílové skupiny) je vytvořit u dítěte zejména elementární povědomí o okolním světě a jeho dění fungování a vlivu člověka na životní prostředí. Některé Existují mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné pak využívají pouze určité prvky (pozn.: Např. od školního roku 2004/2005 působí v areálu Ekologického centra hl. m. Prahy Toulcův dvůr Ekologická mateřská škola Semínko. Mateřské školy zařazují do svých školních vzdělávacích programů témata zaměřená především na rozvoj intelektuálních a senzomotorických dovedností směřujících k porozumění vztahů mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou životního prostředí a vytvářením pozitivních vazeb prostřednictvím různých výtvarných nebo pracovních aktivit. Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy i mimo ni, ekologické soutěže, sběr papíru a víček atd. Část mateřských škol je zapojena do sítě škol, zaměřených na EVVO (např. do projektu „MRKVIČKA“ – Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů EVVO blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“).

Základní školy: Od roku 2007 byl uveden do školní praxe schválený Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV), ve kterém je EV věnována značná pozornost, a to prostřednictvím. V roce 2010 byl aktualizován a inovován. V současné době jsou již vytvořeny Standardy základního vzdělávání, jejichž součásti je také vymezení požadavků na vědomosti a dovednosti z oblasti ekologie a životního prostředí v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP ZV, finanční gramotnost, zdraví a zdravý životní styl. Průřezové téma Ekologická výchova ipo úpravách RVP ZV  zůstává i nadále v kurikulárních dokumentech zachováno. Na základě provedené revize byly zpracovány Standardy základního vzdělávání pro jednotlivé obory. Obsahují též problematiku ekologické výchovy a výchovy k UR. 

Školy si podle RVP vytvořily své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), jejichž nedílnou součástí je také EV, a to jednak jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak ve formě průřezového tématu Environmentální výchova, které je možno řešit jak v součinnosti jednotlivých předmětů, tak i prostřednictvím projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky EV a s důrazem na rozvíjení integrovaného přístupu. Není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty s okolním prostředím. Jedním z úkolů školních koordinátorů EVVO je rovněž zpracování školních programů ekologické výchovy (ŠPEV) jako strategických dokumentů pro EV/UR.

Na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MŠMT jsou ředitelé škol a školských zařízení informováni o EVVO a doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mino jiné je tímto dokumentem vymezena (doporučena) i role koordinátora EVVO. Také další legislativní dokument Národní strategie výchovy a vzdělávání pro UR klade důraz na profesionalizaci činnosti koordinátorů na školách širokého spektra. Posouvá EV k udržitelnému rozvoji a rozšiřuje ji o další pilíře (sociální a ekonomický).  Ve stádiu přípravy je další dokument, a to Standard specializačního studia koordinátorů EV, který vytvořila pracovní skupina ustanovená MŠMT. Standard vymezuje podíl prezenční a distanční formy výuky, blíže specifikuje obsah specializačního studia rozčleněný do modulů i způsob ukončení studia závěrečnou zkouškou. 

Současným trendem v environmentálním vzdělávání je tedy jeho širší chápání spíše ve smyslu udržitelného rozvoje, pilířů třech: přírodovědného, sociálního a ekonomického. S tím úzce souvisí vzájemné propojování vzdělávacích oblastí „Člověka příroda“ a „Člověk a společnost“. Výstupem tohoto záměru je také ustanovení výboru pro VUR při Radě vlády pro UR.

Významným fenoménem současného vzdělávání je implementace badatelských přístupů do vzdělávání a podpora environmentálního vzdělávání ze strany moderních informačních technologií. Větší pozornost bude nutné věnovat nadaným a talentovaným žákům a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či celostátních) zaměřených na EVVO (M.R.K.E.V. - SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA - Sdružení TEREZA, každoroční setkání koordinátorů EV zaměřené na zvyšování manažerských dovedností koordinátorů EV organizované Klubem ekologické výchovy /KEV/ aj.). Jako příklad dalších projektů lze uvést projekt Zdravá škola koordinovaný SZÚ. Školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky (centry) ekologické výchovy (Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Ekocentrum Podhoubí, Ekocentrum Koniklec, Středisko ekologické výchovy Lesů HMP, aj.).

Novým fenoménem v oblasti ekologické výchovy v prostředí Prahy se stávají neoficiální centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách, které mají dlouhodobé zkušenosti s EV a začínají působit i v oblasti celoživotního vzdělávání. Důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v městských částech Prahy. Jako příklad je možno uvést Základní školu generála Janouška v Praze 9, škola je prezentována i SEV jako příklad aktivní činnosti škol v oblasti EVVO na území Prahy. Škola se v posledních několika letech podílí na aktivitách pořádaných MČ Prahy 14 (např. akce ke Dni Země pro celou MČ). Škola je i místem realizace specializačního studia koordinátorů z Prahy, ale i dalších krajů ČR. Do lektorské činnosti jsou zapojení učitelé školy jako lektoři.


Střední školy:

Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EVVO realizován především disperzně v rámci jednotlivých předmětů. Také zde v rámci volitelných a nepovinných předmětů je důraz kladený na EV. Rovněž tyto školy s podporou evropských projektů se stávají centry EV pro pražské školy.

Ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma „Člověk a prostředí“ do RVP OV (Rámcový vzdělávací program odborného vzdělávání). Efektivita se odvíjí především od podpory ze strany vedení škol a pedagogů k této problematice.  Rovněž SOŠ mají veškeré předpoklady pro fungování jako Centra vzdělávání pro UR v oblasti středního školství, a to zejména při využití jejich profesní profilace a v propojení ekogramotnosti s prvky ekonomickými (např. obchodní akademie v kontextu realizace finanční gramotnosti a základů podnikání).

Pedagogové všech škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní koordinátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a dalších akcí pořádaných různými organizacemi a institucemi, např.: středisky ekologické výchovy (Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí, SEV HMP Toulcův dvůr, …), Klubem ekologické výchovy, Národním institutem dalšího vzdělávání, a dalšími.

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. existují v Praze rozličné sítě pedagogů a škol v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť Mrkvička, pro učitele ZŠ a SŠ pak sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy Krajská skupina koordinátorů EVVO pro Prahu.

Funkce školního koordinátora EVVO je zatím ustavena pouze na některých základních a středních školách v Praze (část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EVVO). Není dosud vytvořena  koncepce dalšího vzdělávání koordinátorů EVVO, kteří představují střední management ve školách a mají důležitou roli při naplňování cílů EV a VUR. Bylo by potřeba ve spolupráci s odborem školství zjistit kvalifikovanost koordinátorů na školách v Praze a nabídnout další kurzy specializačního studia..


Vysoké školy:

Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné době působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Téměř všechny vysoké školy již přešly nebo postupně přecházejí na strukturované studium: bakalářské, magisterské a doktorské.

Na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů – přírodovědných, lesnických, zemědělských, technických i humanitních. V poslední době je to právě oblast společenskovědních oborů včetně teologických, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. Vzdělávání odborníků k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Také Česká zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se zaměřují na environmentalistiku nebo problematiku životního prostředí. Pozadu nezůstávají ani technické a další obory.

Podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých VŠ lze nalézt na webových stránkách jednotlivých vysokých škol.

Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogických pracovníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen Pedagogická fakulta UK, jejíž stěžejní profilací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty jako např. Přírodovědecká, Filosofická či Matematicko fyzikální. Dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy směřující ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí. Při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy.

Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností. Jako příklad lze uvést Národní institut dalšího vzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT či resortní výzkumné ústavy jakými jsou Národní ústav vzdělávání v Praze, Institut vzdělávání a poradenství ČZU, řešitelé evropských projektů mimo jiné zaměřených také na reformu vzdělávání na základních a středních školách. 


REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):

Velká část aktivit v oblasti EVVO určených pro veřejnost, děti a mládež, rodiny aj. je realizovaná středisky ekologické výchovy hl. m. Prahy a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) zabývajícími se EVVO. V Praze působí přes 7 desítek celostátních nebo místních organizací, zabývající se EVVO buď hlavním předmětem své činnosti, nebo dílčími činnostmi. Významnou skupinou pro pražské EVVO jsou střediska ekologické výchovy a ekocentra. V hl. m. Praze je několik takových specializovaných organizací pro EVVO, kterými jsou členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Tereza, vzdělávací centrum, z.ú.; Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská školka, z.ú.;01/71 ZO ČSOP Koniklec, EKODOMOV, z.ú. aj.), Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, akreditovaná ekocentra ČSOP a v neposlední řadě profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).


Vybrané aktivity v Praze v roce 2014

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (SEV Toulcův dvůr)

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je majetkem Hlavního města Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je pro­žitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro prak­tickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel hlavního města Prahy.

Toulcův dvůr spravuje a aktivity koordinuje a zajišťuje Toulcův dvůr, zapsaný spolek, jehož členy jsou 4 organizace, které připravují jednotlivé programy. Těmito organizacemi jsou:

 • Botič o.p.s
 • Envira o.p.s
 • MŠ Semínko, o.p.s.
 • Sdružení SRAZ, - Společně za radostí a zdravím, z.s,
 • Akce pro veřejnost: Celkem bylo připraveno 156 akcí pro širokou veřejnost. Byly to celodenní sobotní akce (Den Země, Světový Den Zvířat, Den Stromů, Evropská noc pro netopýry a mnohé další), i odpolední akce urče­né především pro rodiny, přednášky, promítání a další. Celkem tyto akce navštívilo téměř 11 000 návštěvníků.
 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: V tomto období bylo pro děti z Prahy a okolí realizováno celkem 1009 programů (pro15.187 dětí).
 • Semináře: Pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 47 seminářů, kterých se zúčastnilo 886 osob. Celý rok probíhalo Specializační studium pro pedagogické pracovníky, účastnilo se ho 24 pedagogů.
 • Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje SEV Toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti, v tomto roce jich bylo 39 a docházelo na ně 382 dětí. Připraveno bylo také 26 letních a zimních táborů, včetně příměst­ských pro celkem 625 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje SEV činnost Rodinného centra Mateřídouška, jehož akcí se zúčastnilo 4.300 účastníků.
 • Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo SEV Toulcův dvůr s firemními a individuálními dob­rovolníky z ČR i ze světa, na 36 připravených dobrovolnických dnech nám pomáhalo v roce 2014 celkem 745 dobrovolníků.
 • Spolupráce s vysokými a středními školami: V rámci dlouhodobé spolupráce zajišťuje SEV Toulcův dvůr odborné a učební praxe pro studenty z celé řady SŠ a VŠ, v tomto období absolvovalo sedmi a vícedenní praxi 162 studentů. Dále zde probíhalo zapojení do výuky studentů - celkem byly vedeny přednášky a praktická cvičení pro 421 posluchačů VŠ.
 • Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola: Do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je zařazeno celkem 86 dětí.
 • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: V SEV Toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku za­městnáno 51 osob se zdravotním postižením.

Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr probíhala po celý rok 2014 řada aktivit v přírodním areálu – výsad­ba nových stromů, údržba jednotlivých biotopů, každodenní zajištění provozu výukové farmy hospodářských zvířat, údržba 2 naučných stezek aj.

Toulcův dvůr a jeho areál navštíví ročně více než 40 000 individuálních návštěvníků, kteří sem chodí za poučením i odpočinkem.

Od roku 2011 provozuje SEV Toulcův dvůr rovněž nové Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toulco­vě dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po areálu, internet zdarma, mapy okolí, ekoporad­na či obchůdek s místními výrobky. Infocentrum eviduje v roce 2014 celkem 3 360 návštěvníků. Infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí Prahy 10, 11 a 15.

 

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) změnil od ledna 2014 svou právní formu a z občanského sdružení se změnil na spolek. Členy ČSOP spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především v základních organizacích, které jsou nyní pobočnými spolky. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikl v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činností. Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Organizace měla v roce 2014 16 členů a mnoho externích pracovníků a dobrovolníků.

 • Ekoporadna Praha 3. V roce 2014 bylo zodpovězeno 40 dotazů veřejnosti, napsáno, otištěno a distribuováno 6 ekoporadenských článků a uspořádána jedna osvětová akce pro veřejnost v rámci akce Veletrh sociálních služeb a neziskových organizací.
 • Projekt „Počítáme s vodou“. V rámci projektu proběhlo 8 seminářů v krajských městech pro odbornou veřejnost, občany a zástupce státní správy, které navštívilo 165 účastníků. V rámci poradenské činnosti bylo publikováno 23 odborných článků. V květnu proběhla třídenní exkurze do Švýcarska za příklady dobré praxe, které se účastnilo 47 lidí z řad státní správy i soukromého sektoru. Z exkurze je k dispozici rozsáhlý sborník příkladů dobré praxe aplikací hospodaření s dešťovou vodou, který je k vypůjčení v naší knihovně nebo ke stažení na webových stránkách projektu. Více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz.
 • Ekologické výukové programy (EVP) – organizace zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2014 pro žáky mateřských, základních a středních škol254 ekologických výukových programů, celkem pro 3 785 účastníků, z toho 124 pro děti mateřských škol (1 380 účastníků), 91 pro žáky prvního stupně ZŠ (1 682 účastníků), 37 pro žáky druhého stupně ZŠ (702 účastníků) a 2 pro žáky SŠ (21 účastníků). Nabídka programů je ke zhlédnutí zde: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.
 • Environmentálně vzdělávací projekt „Mikroklima okolí školy“. Projekt je realizován ve školním roce 2014/2015 a je do něj zapojeno 20 pražských ZŠ z 20 pražských městských částí. Je zaměřen na zkoumání životního prostředí v okolí škol. Projekt vedou sami učitelé na základě metodické, materiálové a asistenční podpory lektorů ZO ČSOP Koniklec. Výstupy jsou ke shlédnutí na http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.
 • Projekt „Bádání v zahradě“. Vytvoření 5 nových venkovních programů pro MŠ v rámci cyklu “Bádání v zahradě” včetně vytvoření modelových metodik, pracovních listů a pomůcek. Více informací na: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/.
 • Akce pro veřejnost. V rámci projektu „Počítáme s vodou“ byl uspořádán cyklus seminářů „Hospodaření s dešťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost“ ve 4 městech ČR. Organizace se navíc zúčastnila několika akcí pro veřejnost: Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací na Praze 3, Modřanského veletrhu a Dětského dne pro Parukářku.
 • Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové. Tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat či udržovat stav konkrétních jírovců ve vnitroblocích na Praze 3 a zapojit veřejnost do ochrany jírovců. Celkem bylo v roce 2014 naplněno 145 pytlů listím v 8 vnitroblocích. Na akci se podíleli dobrovolníci zprostředkovaní Byznysem pro společnost.
 • Projekt „Koloběh vody“ – V areálu Odborného učiliště pro žáky s více vadami, K Nouzovu 308, Praha 4, byla vybudována nádrž na dešťovou vodu, která bude sloužit k zavlažování výukových ploch a vertikální zahrady.  Dojde tím k výraznému ušetření pitné vody.
 • Vertikální zahrada – umisťování zeleně ve městě ve svislém směru je efektivní způsob, jak integrovat zeleň do zastavěného území a zlepšovat tak jeho mikroklima. Organizace se tak rozhodla uskutečnit pilotní projekt pro objekt zahradního učiliště v Komořanech. Během roku 2014 skončily přípravné fáze projektu.


Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Občanské sdružení Ekocentrum Koniklec byl založen v roce 2012. V únoru 2014 změnil svou právní formu na obecné prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k životnímu prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. V současné době má organizace 13 členů.

 • Ekologické výukové programy pro žáky základních škol. V roce 2014 se uskutečnilo 11 ekologických výukových programů pro 238 žáků základních škol. 10 programů proběhlo s 223 žáky I. stupně ZŠ a 1 program s 15 žáky II. stupně ZŠ. Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/
 • Exkurze do provozů na zpracování odpadu. V roce 2014 se exkurze realizovaly od ledna do června, pro školy byla zajištěna možnost návštěvy nových specifických provozů jako kompostárny, bioplynové stanice nebo čistírny odpadních vod. Celkově nabídka čítala 24 provozů. Celkově bylo provedeno 72 exkur­zí pro 1137 žáků.
 • Dlouhodobý environmentálně vzdělávací projekt „Vodní škola“. Projekt Vodní škola byl realizován v 1. pololetí školního roku 2014/2015 na ZŠ Jeseniova a byl zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy. Součástí projektu byla realizace vodního opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku - výměna otočných kohoutků za pákové baterie ve třídách. Více informací na: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vodni-skola/.
 • Informační a vzdělávací kampaň ke Dni Země. Mezi 10. dubnem a 16. květnem spolupracovalo Ekocentrum Koniklec s Magistrátem hlavního města Prahy na informačně-vzdělávací kampani ke Dni Země. Akce proběhla postupně na území 22 městských částí Prahy. Hlavním tématem byla problematika třídění a recyklace odpadů a také tématika rodinných farem a farmářských trhů (rok 2014 byl vyhlášen Mezinárodním rokem rodinných farem).
 • Projekt spolupráce pražských ekoporaden – Ekoporadnypraha.cz.  Ekocentrum Koniklec, o.p.s. koordinoval poradenský a osvětový projekt Ekoporadny Praha, do kterého bylo zapojeno celkem 7 pražských ekoporaden, konkrétně: Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec - Ekoporadna Praha, EkoCentrum v Domě, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO liga, Toulcův dvůr a Zelená domácnost. 
 • Mapování zeleně v pražských ulicích. V roce 2014 se podařilo určit a zanést do mapy pro účely péče o zeleň TSK celkem 12 334 stromů.
 • Oprava naučných stezek na Praze 12. V roce 2014 byla jako každý rok provedena jejich údržba. S úklidem v Modřanské stezky a lesoparku Kamýk pomohli žáci ZŠ Na Beránku a Angel.
 • Monitoring vybraných invazních rostlin Prahy a blízkého okolí. Jedná se o pilotní projekt zjišťování výskytu nejrozšířenějších invazních rostlin na území města Prahy a přilehlého okolí. V roce 2014 jsme se zaměřili na mapování v terénu, v následujícím roce budou výsledky vyhodnoceny a bude uspořádán seminář pro úředníky.
 • Pořádání Dne Země na Praze 12. Třiadvacátý ročník byl inspirován Mezinárodním rokem rodinných farem, který pro rok 2014 vyhlásila OSN. Organizace připravila několik stánků s aktivitami pro děti, jejichž společným tématem byl cyklus potravin od jejich pěstování až po nakládání s jejich odpady.
 • Obnova sadu starých jabloní na Násirově náměstí na Praze 12. Celkem bylo v roce 2014 vysázeno čtrnáct výpěstků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, byly instalovány dvě naučné tabule a dvě netradiční dřevěné lavičky. Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014 společně s akcí pro veřejnost.

 

Ekocentrum Podhoubí

 • Spolek Ekocentrum Podhoubí byl založen roku 2005. Jedná se o organizaci, která se zaměřuje na environmentální výchovu a na efektivní metody vý­uky ve školách, nabízí ekologické výukové progra­my pro mateřské, základní a střední školy z Prahy. Organizace rovněž zajišťuje semináře pro učitele a pro rodiče malých dětí. Dále se věnuje rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí, pořádá slavnosti a akce pro veřejnost, stará se o nedaleký třešňový sad, který chce zkultivovat a zpřístupnit pro lidi z okolí. Ekocentrum Podhoubí provozuje vlastní Ekoškolku Rozárka.
 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a okolí (189 programů pro 3689 účastníků); Od začátku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 25 000 dětí.
 • Semináře pro pedagogy či veřejnost (36 seminářů pro 582 lidí) na nejrůznější témata týkající se vzdělávání a environmentální výchovy. Semináře jsou určené pedagogům či rodičům (zejména předškolních dětí).
 • 29 akcí pro veřejnost (celkově pro 979 lidí). Akce pro veřejnost pořádá ekocentrum pro rodiče dětí ze školky a pro rodiny ze širšího okolí, semináře jsou určené opět rodičům dětí nebo pedagogům. Tématy seminářů jsou vzdělávání nebo ekologická výchova.
 • Provoz dvou ekologických mateřských škol – Ekoškolka Rozárka – v roce 2014 bylo v těchto mateřských školách zapsáno 75 dětí
 • Revitalizace sadu v Braníku – revitalizace a údržba sadu na rozloze cca 1 ha, výsadba  40 nových stromů (staré odrůdy třešní) na úze­mí Prahy 4, v dalších letech se předpokládá pokračování projektu. Na obnově sadu se podílí jak rodiče dětí z mateřské školy, tak lidé z přilehlého okolí.

 

EKODOMOV, o.s.

Spolek EKODOMOV od roku 2004 podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů (zejména bioodpadů), prosazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Mezi aktivity spolku patří osvětové a edukativní programy pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost. Organizace se zaměřuje především na realizaci výukových programů, pořádá soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování „Miss kompost“, vydává osvětové materiály o bioodpadech a kompostování, realizuje osvětovou kampaň Kompostuj.cz – Vracíme, co si bereme. Od roku 2009 spolek Ekodomov provozuje Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol. Ve školním roce 2014/2015 byl na 3 školách spuštěn zcela nový ekologický kroužek Malý průzkumník přírody určený žákům 1. stupně, který umožňuje dětem poznávat přírodu venku v terénu prostřednictvím bádání a terénní práce během celého školního roku.

 • osvětové akce - pro veřejnost bylo realizováno 8 osvětových akcí v rámci významných dnů a veletrhů. Zúčastnilo se cca 800 lidí
 • seminář pro ZŠ na Praze 12 o půdě a kompostování
 • 2000 žáků pražských MŠ a ZŠ se zúčastnilo téměř 100 výukových programů z nabídky ekovýchovné sekce Ekodomova, finančně podpořených v rámci veřejné zakázky MHMP. Více na:
  http://www.ekodomov.cz/ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602
 • Malý průzkumník Přírody - Na třech základních školách byl otevřen ekologický kroužek Malý průzkumník přírody, který navštěvovalo celkem 19 dětí.  O zavedení kroužku v dalším pololetí projevily zájem další 3 pražské školy.
 • Na území hl. m. Prahy realizoval EKODOMOV 8 osvětových infostanů a vzdělávacích divadel „Vivat Kompostela“ o kompostování pro děti a širokou veřejnost.
 • V rámci podpory domácího kompostování bylo instalováno 9 zateplených dvoukomorových kompostérů pro komunitní kompostování v MČ Praha 10 a jeden byl prodán sdružení Arnika.
 • Dětský klub Šárynka (DKŠ) se aktivně zasazuje o uznání lesních mateřských škol jako plnohodnotné varianty předškolního vzdělávání, podílí se na školení pedagogů a prezentacích práce s dětmi v přírodě.
 • Pedagogický tým DKŠ a lektorský tým EVVO realizovaly 4 turnusy letních příměstských táborů pro 46 dětí.

 

Sdružení TEREZA

Sdružení TEREZA je nevládní nezisková organizace. Již přes 30 let prosazuje environmentální výchovu dětí a mladých lidí v České republice. Zaměřuje se na realizaci environmentální ho vzdělávání, výchovy a osvěty a na základních a středních školách. Podporuje školy a učitele pomocí vzdělávacích programů, seminářů a materiálů, pomáhá jim, aby u svých žáků rozvíjeli znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a jejich aktivní zapojení do života občanské společnosti. V roce 2014 se programů Sdružení TEREZA zúčastnilo přes 94 000 žáků.

 • Sdružení TEREZA organizuje a koordinuje dlouhodobé mezinárodní programy v ČR. Jedná se o následující programy:
  • Ekoškola - Žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a eko­logizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný velkou zelenou vlajkou. V Praze je zapojeno 31 škol, v roce 2014 titul Ekoškola nově získaly nebo obhájily 4 školy – ZŠ Kunratice; ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha 6; ZŠ T. G. Masaryka, Praha 12; ZŠ Ratibořická, Praha 9-Horní Počernice. Více na: http://www.ekoskola.cz/
  • GLOBE - Studenti v roli mladých vědců provádějí odborná měření různých ukazatelů a jevů v přírodě. Díky svým měřením a pozorováním odhalují problémy životního prostředí ve svém okolí a usilují o jejich řešení a následné zlepšení. V Praze bylo v roce 2014 zapojeno 15 škol. Více na: http://globe.terezanet.cz/
  • Les ve škole – Program studenty seznamuje s naším nejrozšířenějším ekosystémem. Samostatnými aktivitami přímo v lese, pod vedením lektorů organizace a učitelů, rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě. V Praze bylo v roce 2014 zapojeno 26 škol. Více na: http://lesveskole.cz/cz  
 • Realizace kampaně Jděte ven. – program reagujena nenápadnou, ale o to hlubší změnu v životě dětí. Tráví čím dál více času před obrazovkami a dříve tak rozšířená svobodná hra venku v přírodě se smrskla na pouhé minuty. Vědecké studie dávají tuto změnu životního stylu do souvislosti s mnoha problémy dětí (epidemií obezity, chatrným zdravím, psychickým stresem i poruchami pozornosti a učení).Ukazuje se, že (dříve) tak běžná věc, jako je kontakt s přírodou, má dalekosáhlé přínosy pro rozvoj dětské osobnosti. Proto podporujeme rodiče, aby znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými dětmi trávili dostatečný čas venku. Více na: www.jdeteven.cz.
 • vzdělávací semináře pro učitele – Organizace pořádala v roce 2014 celkem 45 vzdělávacích seminářů pro učitele, kterých se zúčastnilo celkem 700 účastníků z celé ČR.
 • Tvorba výukových materiálů – Organizace vydala 3 výukové nebo metodické materiály k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě.
 • veřejné akcí pro rodiče s dětmi –  Sdružení TEREZA pořádala celkem 17 akcí pro rodiče s dětmi. Jednalo se o následující akce: setkání Jděte ven, Ekodny v IKEA.
 • Realizace projektu 3xR (Reduce, Reuse, Recycle) zaměřeného na propagaci znovuvyužití odpadových mate­riálů – výstava v Design Bloku v superstudiu, cca 10 000 účastníků.

 

Klub ekologické výchovy r.s.

Klub ekologické výchovy r.s. (KEV) je celostátní profesní asociace škol a pedagogů s environmetální orientací. KEV byl založen před více než dvaceti lety. Převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující k odbornému a metodickému zvyšování při­pravenosti pro realizaci environmetální výchovy (EV) a výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR). V posledních letech je zvýšená pozornost věnována specializačnímu studiu koordinátorů a jejich dalšímu vzdělávání.  Další aktivitou KEV je organizování akcí pro děti a mládež (ekologické konference, literární a výtvarná soutěž).

Do Národní sítě škol KEV je přihlášeno 24 pražských škol, kolektivních členů. Kolektivními členy KEV se sídlem v Praze jsou Národní ústav vzdělávání, oddělení odborného školství a Institut vzdělávání a poradenství ČZU. Dalších 10 individuálních členů jsou pedagogové různých typů škol včetně vysokých.

Klíčové aktivity KEV

 • Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EV/VUR – jedná se o pilotní projekt, jehož cílem  je příprava a realiza­ce specializačního studia v kombinované formě s podporou e-learningu pro školní koordinátory EV akredi­tované MŠMT (kurz v roce 2014 ukončilo 6 pedagogů z Prahy, další je připravován pro období 2015 – 2016).
 • Další vzdělávání koordinátorů EV – je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů EVVO s důrazem na  zvyšování  manažerských doved­ností (úloha středního managementu škol, sestavování školních programů EVVO, strategické plánování roz­voje EVVO na škole, profil školy v kontextu environmentálních aktivit, publicita škol a jejich fungování jako center vzdělávání pro UR, evaluace EVVO na školách).
 • V roce 2014 se uskutečnilo II. setkání koordinátorů EVVO Hl. m. Prahy v Galerii 14, ve spolupráci KEV, ZŠ Generála Janouška z Prahy 9 a MČ Prahy 14. Setkání se zúčastnilo celkem 75 školních koordinátorů EV z MŠ, ZŠ a SŠ, zástupci ÚMČ Prahy 14, MHMP a NNO. Školní koordinátoři EVVO byli seznámeni s novinkami a tématy vyhlašovanými OSN a UNESCO pro rok 2014. Manažerským tématem byly náměty pro publicitu a propagaci školy. Účastníci získali pomůcku s návody pro zlepšení komunikace s veřejností a dalšími subjekty v oblasti propagace environmentálních aktivit škol. 
 • Tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů - KEV vydává nebo spolupracuje na vydávání metodických materiálů pro koordinátory EVVO ve školách např. Školy jako centra vzdělávání pro UR, Aktuální otázky ochrany biodiverzity, Publicita a propagace školy.
 • Realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na problematiku UR, workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol. Akreditováno MŠMT 9 kurzů. Osvědčil se dlouhodobější program spojený s realizací programu UNESCO Kulturní a přírodní dědictví ČR, tedy i regionu Prahy.
 • Ekologické žákovské konference - XI. ročník Středoškolské ekologické konference, IX. ročník Žákovské ekolo­gické konference. Konferencí se zúčastnilo 73 žáků a pedagogů ze ZŠ a SŠ, z toho 5 z pražských škol. Zámě­rem těchto konferencí je podpořit badatelské aktivity žáků různých stupňů a typů škol a posílit prezentační dovednosti. Akce probíhá ve spolupráci s UNESCO a MŠMT.
 • Škola udržitelného rozvoje- V roce 2014 na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvironmentálních aktivit získaly čtyři pražské školy, kolektivní členové KEV, titul Škola udržitelného rozvoje na období 2015 – 2017.
 • Spolupráce na tvorbě dokumentů v kontextu EV a VUR - Členové KEV se v roce 2014 podíleli ve spolupráci s NÚV na tvorbě a finalizaci Standardu pro základní vzdělávání a na tvorbě Standardu specializačního studia koordinátorů EV.

 

Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých středisek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Významné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh (Informační centrum pro veřejnost/Ekolinka, kampaň Hra o Zemi aj.) a sdružení ARNIKA. EVVO tvoří důležitou součást náplně a zaměření České společnosti ornitologické (ČSO) sídlící na v Praze 5 na Smíchově. 

K mimoškolní EVVO dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.


FINANCOVÁNÍ EVVO V PRAZE

Financování z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje jednak prostředky určené na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro daný rok, dále část prostředků poskytnutých v rámci grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu zabezpečoval v roce 2014 MZO MHMP, Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečoval v roce 2014 SMS MHMP).

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).

Tab.: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014 (Kč)

AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů /položky níže/) 4 034 159
Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 4 667 000,00
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

8 378 000***

(56 podpořených projektů)

Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP (nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/) 512 509
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

110 000

(2 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

84 900

5 podpořených
projektů)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO (publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /rozpočet OCP MHMP/) 983 646

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
*** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

Zdroj: OCP MHMP, SML MHMP, SVC MHMP

Tab.: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2009-2013

Rok 2009 2010 2011 2012 2013
AP KK EVVO 6 984 169,00 6 848 682,50 9 000 000,00 10 800 000,00 8 344 664,00
Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) 6 174 943,50 5 475 652,00 5 286 164,00   5 016 833,00 4 400 000,00
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

6 883 000

(67 podpoř. projektů)

3 213 000

(34  podpoř. projekty)

4 797 710

(25 podpořených

projektů)

4 035 000

(26 podpořených

projektů)

4 277 000

(36 podpořených
projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

125 000

(2 podpořené projekty)

250 000

(3 podpořené projekty)

308 100

(4 podpořené

projekty)

116 000

(2 podpořené projekty **)

75 000

(2 podpořené
projekty)
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO) *

95 000

(4 podpořené projekty)

125 000

(5 podpořených projektů)

220 000

(6 podpořených

projektů)

180 000

(6 podpořených

projektů)

75 000

(6 podpořených
projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.

** Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší - podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.

Zdroj: MZO MHMP, SMS MHMP

 

14. června 2016
14. června 2016