Program Čistá energie Praha 2022 - 2023, seznam příloh

Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Finanční podpora ze strany hl. m. Prahy

Seznam povinných příloh Žádosti platný pro všechny Projekty (není-li dále stanoveno jinak):

Povinné doklady pro všechny typy podání Žádosti (před, v průběhu nebo po realizaci Projektu) a typy Projektů, vždy předkládané v rámci druhého kroku podání Žádosti.

a)  Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu vedeného na Žadatele. Tím je buď potvrzení příslušného peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, nebo fotokopie výpisu z účtu Žadatele v části bez finančních údajů, a to ne starším než 3 měsíce;

b)  Pokud Žadatel není většinovým vlastníkem Bytu, doloží svoji Žádost písemným souhlasem vlastníka (spoluvlastníka) s Projektem, který je předmětem Žádosti (VZOR);

c)   Pokud je Žadatelem právnická osoba, doloží svoji Žádost kopií dokladu o právní subjektivitě, ne starším 3 měsíců ke dni podání Žádosti (např. výpisem z Veřejného rejstříku a Sbírky listin);

d)  Je-li Žadatelem bytové družstvo, je považován za právnickou osobu, která má skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů; přílohou Žádosti musí být úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Evidence skutečných majitelů je vedena na stránkách https://issm.justice.cz/. Úplný výpis získá Žadatel zdarma po přihlášení do své Datové schránky. (V případě, že je Žadatel zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy);

e)  Plná moc (s ověřeným podpisem Žadatele) udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu nebo dokumentu (bod c)), a to v originále nebo kopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíců (VZOR);

f)   Čestné prohlášení o tom, že Projekt není realizován v Bytě, ve kterém jsou zdroje na pevná paliva a že Žadatel nepodal a nepodá žádost o dotaci na stejný účel z jiného dotačního titulu (TISKOPIS - příloha č. 2 Programu);

g)  V případě novostavby Bytu ještě nezapsané v katastru nemovitostí příslušné stavební povolení nebo ohlášení stavby.

 

Doklady o realizaci Projektu:

Povinné doklady předkládané v případě podání Žádosti před nebo v průběhu realizace ve lhůtě do 6 měsíců od Akceptace Žádosti, v případě podání Žádosti po realizaci Projektu současně se Žádostí. Doklady se liší dle typu Projektu.

Opatření I.        

a) Instalace tepelného čerpadla:           

 • Potvrzení o zaplacení nákladů Projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Potvrzený záruční list tepelného čerpadla, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023, je rozhodující pro uplatnění Žádosti);
 • Zpráva o revizi elektrického zařízení;
 • Doklad o tom, že byl místní stavební úřad o tomto Projektu informován;
 • Doklad o likvidaci původního zdroje (např. doklad o ekologické likvidaci). Doklad není vyžadován v případě novostavby Bytu.

b) Instalace solárního termického systému:

 • Potvrzení o zaplacení nákladů Projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Potvrzené záruční listy fototermických kolektorů, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu nebo protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023, je rozhodující pro uplatnění Žádosti);
 • Protokol o zkoušce těsnosti topného systému;
 • Doklad o tom, že byl místní stavební úřad o tomto Projektu informován;
 • Dvě fotografie dokládající realizaci Projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

c) Instalace akumulační nádrže k systému vytápění kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy:

 • Potvrzení o zaplacení nákladů Projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na pevná paliva v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší k prokázání emisní třídy kotle;
 • Potvrzený záruční list akumulační nádrže, včetně výrobního čísla a data instalace nebo Předávací protokol včetně výrobního čísla a data instalace;
 • Dvě fotografie dokládající realizaci Projektu (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

Opatření II.       

d) Instalace tepelného čerpadla:           

 • Potvrzení o zaplacení nákladů Projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Potvrzený záruční list tepelného čerpadla, na které je požadována dotace, s datem uvedení do provozu, ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023, je rozhodující pro uplatnění Žádosti);
 • Zpráva o revizi elektrického zařízení;
 • Doklad o tom, že byl místní stavební úřad o tomto Projektu informován;
 • Doklad o likvidaci původního zdroje (např. doklad o ekologické likvidaci). Doklad není vyžadován v případě novostavby Bytu.

e) Regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů

 • Potvrzení o zaplacení nákladů Projektu (faktury vystavené na Žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady o jejich zaplacení);
 • Projektová dokumentace obsahující minimálně podrobný popis původního stavu a projektovaného řešení v návaznosti na statistiku spotřeb tepla za cca 2 roky a PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) s vyhodnocením předpokládaných úspor tepelné energie a prosté finanční návratnosti celého Projektu;
 • Předávací protokol Projektu (datum uvedení do provozu (předání) v období od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2023 je rozhodující pro uplatnění Žádosti);
 • Oznámení realizace Projektu smluvnímu dodavateli tepelné energie; 
 • Fotografie dokládající realizaci Projektu (minimálně 1x foto objektu (nemovitosti) a 1 x foto zařízení před a po realizaci). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.

 

Žádost včetně příloh se Žadateli nevrací a zůstává archivována na Odboru MHMP.

26. května 2022
26. května 2022