Studie dokončené

Dokončené územní studie lze stáhnout z níže uvedených záložek, případně do nich lze nahlížet u pořizovatele, tj. odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení územně plánovacích podkladů.

SCHVÁLENÉ

pořizovatelem k dalšímu využití

ÚS sloužící jako podklad pro rozhodování v území:

ÚS využitelné i pro rozhodování v území (pořízené primárně pro jiné účely, obsahující však projednanou koncepci vývoje území, jež má být respektována)

ÚS sloužící výhradně jako podklad pro změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy:

 

ÚS sloužící výhradně jako podklad pro novou územně plánovací dokumentaci (Metropolitní plán):

OSTATNÍ

Neschválené pořizovatelem k dalšímu využití

16. června 2022
28. června 2024