Kotlíkové dotace V

Dotace z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Kotlíkové dotace V, ilustr. obr.
Autor: MŽP ČR

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1397 ze dne 26. 6. 2023 vyhlášení dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech V" (plné znění programu včetně příloh) k předkládání Žádostí o dotaci z programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.2 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace V“.

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci (zde podmínkou doložení trvalého pobytu 24 měsíců nebo více), bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě (dále jen „Podporovaná nemovitost“) za moderní nízko-emisní tepelné zdroje.

Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti, kterou tvoří Žadatel (vlastník nebo většinový spoluvlastník, který má v Podporované nemovitosti trvalý pobyt) a dále osoby, které se Žadatelem trvale bydlí a splňují následující kritéria:

 1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, 
  nebo
 2. Žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání Žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral celou dobu).

Zahájení příjmu žádostí v elektronické podobě: 7. 8. 2023 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí v elektronické podobě: 31. 8. 2024 v 23:59 hod. včetně

Dotace bude poskytována ve výši 95 % ze způsobilých výdajů Projektu s následujícími limity:

 

Podporovaný typ zdroje

Maximální výše dotace v Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000

Tepelné čerpadlo

180 000

Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií (SVT), který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR, a který je k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.

 

Orientační přehled postupu administrace Žádosti o dotaci v hlavních krocích:

 • podání Žádosti o dotaci v elektronické podobě
 • podání podepsané Žádosti v listinné podobě (v termínu) včetně příloh dle Programu
 • schválení poskytnutí dotace RHMP - Žadatel bude vyrozuměn (Výzva)
 • výběr varianty čerpání dotace – Žadatel oznámí variantu (před podpisem smlouvy)
 • podpis Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace (vzor smlouvy)
 • výplata „zálohy“ v případě čerpání dotace dle VAR 2 - Žadatel (nejdříve při podpisu smlouvy) podá Žádost o zálohovou platbu s přílohou (zálohová faktura)
 • podání dokladů včetně povinných příloh o realizaci Projektu dle Programu
 • kontrola, výpočet dotace podle doložených uznatelných nákladů a typu zdroje
 • výplata dotace/doplatku (VAR 2)

 

Způsob podání Žádosti

Žádost musí být podána ve dvou krocích:

a) Prvním krokem je podání Žádosti v elektronické podobě v Informačním systému finančních podpor HMP (https://granty.praha.eu) bez příloh (návod).

Datum a čas elektronického podání je rozhodující pro stanovení pořadí Žadatelů.

Žádost v elektronické podobě odeslaná před termínem zahájení příjmu nebo po termínu ukončení příjmu Žádostí nebude z důvodu nedodržení podmínek Programu administrována!
 

b) Druhým krokem je podání Žádosti včetně požadovaných příloh jedním z následujících způsobů:

 1. v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo jiné zásilkové služby na adresu: Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
  nebo
 2. v tištěné podobě včetně podpisu Žadatele přímým podáním na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy
  nebo
 3. prostřednictvím služby datové schránky Žadatele (ID datové schránky: 48ia97h, datová zpráva musí být nazvána jako „Žádost o dotaci – Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění v domácnostech V“).

Lhůta pro toto podání je 10 pracovních dnů od elektronického podání, při nedodržení této lhůty bude Žádost bez výzvy k doplnění navržena k neposkytnutí Dotace z důvodu nedodržení podmínek Programu (rozhodné je datum odeslání). Stejně bude postupováno i v případě, že Žádost bude podaná pouze v listinné podobě (tj. bez předchozího elektronického podání).

Žádost podaná v listinné podobě musí být podepsána výhradně Žadatelem (Žadatelem musí být fyzická osoba = vlastník nebo většinový spoluvlastník, trvale bydlící v některé výše uvedené Podporované nemovitosti, ve které je prováděna obměna starého kotle), tzn., kde se Žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí.

Podáním Žádosti o dotaci Žadatel bere na vědomí, že součástí smlouvy bude povinnost umožnit případnou kontrolu na místě před podpisem smlouvy nebo před proplacením nebo i po proplacení dotace v rámci udržitelnosti projektu po dobu 5 let od uvedení instalovaného zdroje do provozu. Kontrola zahrnuje orientační měření emisí znečišťujících látek instalovaného tepelného zdroje, včetně případného provedení nutného zásahu do spalinové cesty.

V případě, že Žadatel se nechává zastupovat, bude vyžadováno dodání ověřené Plné moci k Žádosti s uvedením rozsahu oprávnění.

V případě, že Žadatel je vyzván k doplnění chybějících dokladů, je jejich následné doplnění prováděno administrativně jedním ze způsobů, jako podání Žádosti v listinné podobě – viz (bod b).

Je vyžadován podpis Žadatele na žádosti, smlouvě a případně na žádosti o poskytnutí zálohy (nemůže podepisovat zastupující, a proto musí být vyjmuto z rozsahu oprávnění k zastupování).

Výčet příloh k Žádosti, které jsou povinnou součástí podání v listinné podobě, je uveden zároveň na formuláři Žádost o poskytnutí Dotace.


Možnosti čerpání dotace:

Žadatelé, kteří podávají Žádost před realizací projektu, mají možnost si zvolit jednu ze dvou variant čerpání Dotace:

VARIANTA 1 – ex post – dotace je vyplacena v celkové výši po realizaci Projektu a doložení dokladů.

VARIANTA 2 – modifikovaná ex ante – záloha ve výši 60% maximální možné výše Dotace podle typu instalovaného zdroje před realizací projektu.

V případě, že Žadatel zvolí čerpání Dotace dle Varianty 2 je záloha vyplacena na základě podané Žádosti o zálohovou platbu (příloha č. 10 Programu). Přílohou Žádosti o zálohovou platbu musí být zálohová faktura vystavená dodavatelem na částku ve výši minimálně 60 % z celkové maximální výše Dotace, podle vybraného typu instalovaného zdroje. Zbývající část Dotace bude Žadateli vyplacena po realizaci projektu a doložení dokladů.

Variantu čerpání dotace musí Žadatel zvolit a tuto sdělí Odboru MHMP před domluveným termínem podpisu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace některým ze způsobů - viz podání Žádosti v listinné podobě, bod b) na základě zaslané Výzvy (příloha č. 14 Programu).

Žadatel je povinen ve lhůtě 24 měsíců od pod podpisu smlouvy zrealizovat kompletní výměnu tepelného zdroje, tj. uvedení nového tepelného zdroje do provozu, včetně předložení dokladů!

Po kompletní realizaci Projektu je Žadatel povinen do 30 pracovních dnů od data uvedení nového tepelného zdroje do provozu (pro Žadatele, kteří mají již kompletní realizaci Projektu provedenou před podpisem smlouvy, platí termín do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy), doložit doklady uvedené v příloze č.11.

Žadatel o dotaci je povinen archivovat doma po celou dobu udržitelnosti, tj. 5 let od uvedení instalovaného zdroje do provozu, veškeré originály (kopie) dokladů v tištěné podobě, které souvisely s realizací Projektu!


Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379
Písemné dotazy: miroslav.zeman@praha.eu

Seznam dokumentů ke stažení:


27. června 2023
2. května 2024