Vyhlášení grantů v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013

Na základě usnesení Rady HMP č. 932 ze dne 4. 6. 2013 vyhlašujeme grantový program v odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013.

Konečný termín přijímání žádosti o grant je 21. 6. 2013.

Program je zaměřen na poměrně lehce odstranitelné překážky, které znesnadňují či brání přístupnosti veřejných prostor a veřejných staveb.

Podprogramy:

 1. zpřístupnění veřejných prostor
 2. zpřístupnění veřejně přístupných vnitřních prostor staveb (zejm. budov zdravotnických, sociálních, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových zařízení, případně též kaváren, obchodů a dalších veřejně přístupných objektů denní potřeby.)
 3. zpřístupnění veřejných technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) a veřejných sociálních zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území HMP
 • právnické osoby se sídlem na území HMP (vyjma příspěvkových organizací zřízených HMP v působnosti odboru SOC MHMP)

Dokumenty ke stažení:

Informace a formuláře k vyúčtování:


Grantové řízení pro rok 2013

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty subjektů,které poskytují služby v oblasti sociální péče, podpory rodiny, zdravotnictví a prevence.Grantové řízení je vyhlašováno v souladu s prioritami sociální, zdravotní a rodinnépolitiky na území hl. m. Prahy, které jsou obsaženy v Programovémprohlášení Rady hl. m. Prahy,a v souladu s krajskými a národními strategiemi a vládními dokumenty.

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtovýchpravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Návrh grantovéhořízení je též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP“ schválenouusnesením Rady hl. m. Prahy č. 1870 ze dne 5. 11. 2002 a „Grantovým systémemhl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012–2014“ schválenýmusnesením Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 21. 2. 2012.

Hl. m. Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení,pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti,postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání,kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2013. Je členěnana část obecnou a čtyři části speciální pro jednotlivé oblasti:

 • Část speciální A – granty v oblasti zdravotnictví
 • Část speciální B – granty v oblasti sociálních služeb
 • Část speciální C – granty rodinné politiky
 • Část speciální D – akce celopražského významu

Podmínkypro grantové řízení Programu A – zdravotnictví najdete na portále


Program B – Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 2054 ze dne 27. 11. 2012 vyhlašujeme grantové řízení Program B – Sociální služby.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí o jednoleté granty je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnostEkonomické aspektyObsahový aspekt sociální služby Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

PŘEHLED VYHLAŠOVANÝCH PODPROGRAMŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (B1)

Žádost mohou podat všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb a splňují všechny níže uvedené podmínky: mají registraci na poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,registraci na poskytování této sociální služby získali do 31. 12. 2011,poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP,jejich zřizovatelem není HMP ani městská část HMP,nemají uzavřenou smlouvu s HMP na poskytování konkrétní sociální služby, na kterou žádají o grant.

Program J1 – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy (mimo sociálních služeb pro osoby bez přístřeší).

Vyjmenované druhy podporovaných služeb sociální péče: Osobní asistencePrůvodcovské a předčitatelské službyPodpora samostatného bydleníOdlehčovací službyCentra denních služebDenní stacionářeTýdenní stacionářeDomovy pro osoby se zdravotním postiženímDomovy pro senioryDomovy se zvláštním režimemChráněné bydleníSociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Vyjmenované druhy podporovaných služeb sociální prevence: Azylové domyRaná péčeSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiSociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímTerénní programySociální rehabilitaceTelefonická krizová pomocKrizová pomocDomy na půl cestyTlumočnické službySociálně terapeutické dílnySlužby následné péče

Program J2 – Podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší

Vyjmenované druhy podporovaných služeb sociální prevence: Nízkoprahová denní centraAzylové domy – pro cílovou skupinu osoby bez přístřešíNoclehárny

Program J3 – Podpora odborného sociálního poradenství

Podpora odborného sociálního poradenství bude zaměřena na cílové skupiny: Imigranti a azylantiOsoby v kriziOběti trestné činnostiOběti domácího násilíOsoby se specifickým druhem postižení: s chronickým duševním onemocněním, se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra, s Alzheimerovou chorobou, epileptici, osoby s tělesným postižením – vozíčkáři

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 16. 1. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost poskytovatele služby o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2013

Výsledky grantového řízení v oblasti B1

Informace a formuláře k vyúčtování

 1. Program J1 – J3
 2. Program T1 – T2

PODPORA PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 1 – 22 PODPORUJÍCÍCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANŮM HMP (B2)

Pro účely tohoto grantového programu se příjemcem grantu formou dotace rozumí městská část Praha 1 až 22.

Program J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP

Poskytnutá dotace je určena na financování sociálních služeb, které jsou poskytovány pro občany městské části. Jedná se o účelově vázané prostředky, určené na dva druhy sociálních služeb lokálního charakteru: pečovatelská služba,nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 16. 1. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost k programu J5 je součástí Pravidel grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. – viz výše.

Výsledky grantového řízení v oblasti B2

Formulář vyúčtování


Program C – Rodinná politika

Na základě usnesení Rady HMP č. 2054 ze dne 27. 11. 2012 vyhlašujeme grantové řízení Program C – Rodinná politika (původně J4.- Podpora rodiny).

O grant lze žádat v níže uvedených podprogramech:

 • Služby podpory rodiny
 • Služby náhradní rodinné péče
 • Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
 • Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

Program C – Rodinná politika je určen pro poskytovatele služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu, jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporu sanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče, na podporu rodinných center a dalších.

Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 16. 1. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost poskytovatele služby o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky pro rok 2013

Výsledky grantového řízení v oblasti C

Informace a formuláře k vyúčtování


Program D – Akce celopražského významu

Na základě usnesení Rady HMP č. 2054 ze dne 27. 11. 2012 vyhlašujeme grantové řízení Program D – Akce celopražského významu.

Jedná se o nový program, který je určen pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané v hl. m. Praze v oblasti zdravotně-sociální i drogové prevence, sociální péče, zdravotnictví a rodiny, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a aktivity zaměřené na vybrané sociální skupiny. Zajištění finančních prostředků žadatelem je v minimální výši 40 % celkových nákladů (maximální možný finanční podíl hl. m. Prahy je 60 %).

Grantového řízení se mohou zúčastnit nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí.

Příjemcem grantu nemohou být organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 16. 1. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Bližší informace jsou k dispozici v Pravidlech grantového řízení (viz níže).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost poskytovatele služby o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti akcí celopražského významu pro rok 2013

Výsledky grantového řízení v oblasti D

Informace a formuláře k vyúčtování

29. listopadu 2012
29. listopadu 2012