Vyhlášení Programů v oblasti rodinné politiky pro rok 2019

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 2473 ze dne 18. 9. 2018 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programů v oblasti rodinné politiky pro rok 2019 (dále jen „Program“). Program upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu a průběh grantového řízení - postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a vypořádání dotace.

Vyhlášení tohoto Programu je také v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“ schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 195 ze dne 31. 1. 2017.

Podporované oblasti rodinné politiky v roce 2019 jsou rozděleny do následujících podprogramů:

 1. Podpora funkční rodiny

 • Slaďování rodinného a pracovního života
 • Podpora činnosti rodinných center
 • Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
 • Vzdělávání, semináře pro rozvoj rodičovských kompetencí

2. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí dále jen „SPOD“)

 • Sanace rodiny
 • Asistované styky
 • Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 • Rodinné konference
 • Terapeutická práce s rodinou
 • Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života

3. Náhradní rodinná péče

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu SPOD na činnosti náhradní rodinné péče)

 • Aktivní vyhledávání dlouhodobých pěstounů
 • Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

4. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby

(oprávněný žadatel o grant je organizace s registrovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR, dále má organizace pověření k výkonu SPOD nebo je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 

 • Podpora vzdělávání dobrovolníků
 • Mentoringové dobrovolnictví v rodině

Program  – Rodinná politika je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti:

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané řádně a včas od 22. 10. 2018 – 4. 11. 2018, viz Program.

Od prvního dne zveřejnění Programů budou poskytovány informace ke zpracování Žádosti odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, Charvátova 9, Praha 1.

Osobní konzultace poskytuje Bc. Jiřina Hlaváčková, telefon: 236 004 155, e-mail: jirina.hlavackova@praha.eu.

Zároveň s písemným vyhotovením Žádosti musí být se stejném termínu podáno i elektronické vyhotovení žádosti. Písemné i elektronické vyhotovení Žádosti (včetně příloh) musí být shodné.

Dokumenty ke stažení:

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování


Vyhlášení Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2019

Na základě usnesení Rady HMP č. 2556 ze dne 2. 10. 2018 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2019 (dále jen „Program“)

Program je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 4. listopadu 2018 do 14. listopadu 2018 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/

Výsledky Grantového řízení:

Vyúčtování

 

20. září 2018
20. září 2018