Grantové řízení HMP - přehledy vyhlašovaných programů pro rok 2011

Vyhlášení grantů v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2011

Program je zaměřen na poměrně lehce odstranitelné překážky, které znesnadňují či brání přístupnosti veřejných prostor a veřejných staveb.

Podprogramy:

 1. zpřístupnění veřejných prostor
 2. zpřístupnění veřejně přístupných vnitřních prostor staveb (zejm. budov zdravotnických, sociálních, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových zařízení, případně též kaváren, obchodů a dalších veřejně přístupných objektů denní potřeby.)
 3. zpřístupnění veřejných technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) a veřejných sociálních zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území HMP
 • právnické osoby se sídlem na území HMP (vyjma příspěvkových organizací zřízených HMP v působnosti odboru SOC MHMP)

Dokumenty ke stažení:

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování poskytnutého grantu:


I. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Podprogramy:

 1. Služby sociální péče
 2. Služby sociální prevence
 3. Sociální poradenství

Jedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

Program je určen zejména na spolufinancování sociálních služeb, které jsou zároveň financovány z MPSVa tyto služby jsou součástí komunitních plánů jednotlivých MČ a střednědobého plánu HMP.

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: poskytovatelé sociálních služeb registrovanídle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., kteří :

 • poskytují sociální služby občanům HMP
 • registraci na poskytování této sociální služby získali nejpozději do 31.12.2010
 • nejsou příspěvkovou organizací, kterou zřizuje MHMP v působnosti odboru SOC
 • nemají uzavřenou smlouvu s HMP na provozování sociální služby

Dokumenty ke stažení:

Upozornění k žádostem a přílohám:

Čestné prohlášení žadatele bude vyplněno příslušnými částkami v případě, že žadatelobdržel finanční prostředky v režimu de minimis, tedy má písemné potvrzení od poskytovatele těchtofinančních prostředků, že se jedná přímo o tuto podporu v režimu de minimis(např. státní dotace na poskytování sociálních služeb, grant HMP v sociální oblasti nebylyposkytovány v režimu de minimis).

Na základě schválení Rady HMP (usnesení č. 464 ze dne 19.4. 2011) a Zastupitelstva HMP (usnesení č. 6/20 ze dne 28.4. 2010; částky nad 200 tis. Kč) byly schváleny granty 2011 pro I. program grantového řízení.

Výsledky grantového řízení:

Výsledky grantového řízení - dofinancování:

Vyúčtování poskytnutého grantu:


II. Program - Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby

Podprogramy:

 1. Svépomocné aktivity
 2. Ostatní (jiné)

V rámci tohoto programu budou podporovány služby pro občany HMP,které vhodným způsobem navazují a doplňují registrované sociální služby.Jedná se např. o svépomocné aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením,kluby pro seniory atd.

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: organizace poskytující služby,které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby (občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizacezřizované městskými částmi, popř. městské části)

Dokumenty ke stažení:

Na základě schválení Rady HMP (usnesení č. 465 ze dne 19.4.2011) a Zastupitelstva HMP (usnesení č. 6/21 ze dne 28.4. 2010; částky nad 200 tis. Kč) byly schváleny granty 2011 pro II. program grantového řízení.

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování poskytnutého grantu:


III. Program – Podpora rodiny

Podprogramy:

 1. služby podpory rodiny
 2. služby náhradní rodinné péče
 3. služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
 4. služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízeníústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty,které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkcibiologické a náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporusanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče atd.

Tento program není určen na základní činnosti registrovaných sociálníchslužeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: organizace poskytující služby napodporu rodiny a náhradní rodiny (občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti, církevní organizace)

Dokumenty ke stažení:

Na základě schválení Rady HMP (usnesení č. 465 ze dne 19.4.2011) a Zastupitelstva HMP (usnesení č. 21 ze dne 28.4. 2010; částky nad 200 tis. Kč) byly schváleny granty 2011 pro III. Program - Podpora rodiny. Celkový rozpočet programu pro tento rok byl 2,4 mil. Kč a přidělena je celá vyčleněná částka. Všechny finanční prostředky určené pro tento dotační program byly tímto vyčerpány.

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování poskytnutého grantu:


V. Program - Podpora MČ v sociální oblasti

Jedná se o podporu dotační politiky MČ.

Jedná se o podporu následujících sociálních služeb s místním či regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj.:

 • pečovatelská služba
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: správní obvody HMP

Dokumenty ke stažení:

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování poskytnutého grantu:

30. května 2008
30. května 2008