Grantové řízení pro rok 2015

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty subjektů, které poskytují služby v oblasti rodinné politiky, zdravotnictví a pro projekty celopražského významu. Grantové řízení je vyhlašováno v souladu s prioritami sociální, zdravotní a rodinné politiky na území hl. m. Prahy, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a v souladu s krajskými a národními strategiemi a vládními dokumenty.

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Návrh grantového řízení je též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP“ schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1870 ze dne 5. 11. 2002 a Grantovým systémem hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012–2014 schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 21. 2. 2012.

Hl. m. Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2015. Je členěna na část obecnou a tři části speciální pro jednotlivé oblasti:

Část speciální A – granty v oblasti zdravotnictví

Část speciální B – granty v oblasti sociálních služeb (program byl vyhlášen samostatně)

Část speciální C – granty rodinné politiky

Část speciální D – akce celopražského významu

Na základě usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 vyhlašujeme grantové řízení Program A – Zdravotnictví.

Podrobnosti na zdravotnickém portále na adrese: http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/grantove_rizeni_2015/index.html

 


Program B – Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 2507 ze dne 16. 9. 2014 vyhlašujeme grantové řízení Program BSociální služby.

Grantové řízení je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Grantové řízení je vyhlašováno v souladu s prioritami sociální politiky na území hlavního města Prahy, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení Rady HMP, je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP a v souladu s krajskými a národními strategiemi.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme do 17. 10. 2014 včetně (viz. v „Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2015 v oblasti sociálních služeb“).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení

Výsledky udělení dotací hl. m. Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.

Dofinancování dotačního řízení hl. m. Prahy v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb.

Formuláře pro vyúčtování grantu za rok 2015

 


Program C – Rodinná politika

Na základě usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 vyhlašujeme grantové řízení Program C – Rodinná politika.

O grant lze žádat v níže uvedených podprogramech:

  • Služby podpory rodiny
  • Služby náhradní rodinné péče
  • Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
  • Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

Program C – Rodinná politika je určen pro poskytovatele služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporu sanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče, na podporu rodinných center a dalších.

Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost mohou podat všechny subjekty, které své služby poskytují min. od 31. 12. 2013.

Termín odevzdání žádosti

Žádosti o podporu projektů přijímáme do 15. 10. 2014 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pozn.: Věnujte pozornost při uvádění názvu organizace do žádostí – uvádějte přesný název organizace dle zápisu do rejstříků, nikoli zkrácené verze.

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení zde http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení

Formuláře pro vyúčtování grantu za rok 2015


Program D – Akce celopražského významu

Na základě usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 vyhlašujeme grantové řízení Program D – Akce celopražského významu.

Podrobnosti zde.

Výsledky grantového řízení

Vyúčtování poskytnutého grantu v programu D pro rok 2015

17. října 2013
17. října 2013