Grantové řízení pro rok 2012

Vyhlášení grantů v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2012

Na základě usnesení Rady HMP č. 467 ze dne 17.4.2012 vyhlašujeme grantový program - Praha bezbariérová.

Konečný termín přijímání žádosti o grant je 11.5.2012.

Program je zaměřen na poměrně lehce odstranitelné překážky,které znesnadňují či brání přístupnosti veřejných prostor a veřejných staveb.

Podprogramy:

 1. zpřístupnění veřejných prostor
 2. zpřístupnění veřejně přístupných vnitřních prostor staveb (zejm. budov zdravotnických,sociálních, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových zařízení, případně též kaváren,obchodů a dalších veřejně přístupných objektů denní potřeby.)
 3. zpřístupnění veřejných technických kompenzačních zařízení (výtahů, svislýcha schodišťových plošin apod.) a veřejných sociálních zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území HMP
 • právnické osoby se sídlem na území HMP (vyjma příspěvkových organizací zřízenýchHMP v působnosti odboru SOC MHMP)

Dokumenty ke stažení:

Informace a formuláře k vyúčtování:


Granty v sociální oblasti pro rok 2012

Na základě usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 21. 2. 2012 byl schválennový grantový systém s programy T1, T2, J1, J2, J3, J4 a J5.

Tříleté granty v sociální oblasti

Podmínkou pro udělení tříletého grantu je naprostá transparentnost hospodařenívč. zveřejnění výročních zpráv (platí i pro subjekty, kterým tato povinnost nevyplývá ze zákona)s veškerými povinnými údaji o mzdové hladině a detailním rozpisem nákladů a výnosů.Součástí výroční zprávy musí být zpráva o činnosti subjektu, včetně informaceo personální struktuře subjektu, přehledný strukturovaný rozpočet, který zobrazujenáklady a příjmy subjektu, roční účetní závěrka, a to včetně všech příloh podle příslušnýchprávních předpisů. Subjekty, které mají ze zákona povinnost auditu, zahrnou do výroční zprávykopii auditorské zprávy za příslušný rok. Subjekty, kterým povinnost zpracovávat výroční zprávynevyplývá přímo ze zákona, předloží a na svých webových stránkách zveřejní příslušné dokumentya údaje obsahující: přehledný strukturovaný rozpočet, který zobrazuje náklady a příjmy subjektu,strukturovaný výkaz mzdových nákladů, roční účetní závěrku, a to včetně všech příloh podlepříslušných právních předpisů, jednotlivě za uplynulé 3 roky.

Hodnocení žádostí o tříleté granty je realizováno prostřednictvím posouzenía bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech:

 • Formální správnost
 • Ekonomické aspekty
 • Obsahový aspekt sociální služby

Konkrétní postupy hodnocení a bodování jsou rozpracovány v metodicehodnocení podle jednotlivých druhů sociálních služeb. Kritéria bodovéhohodnocení jsou u tříletých grantů výrazně přísnější než u grantů jednoletých.Pokud žadatel o grant na konkrétní sociální službu nedosáhne takového bodovéhohodnocení, aby služba mohla být podpořena v tříletém grantu, můžepři stejném bodovém hodnocení uspět v jednoletém grantu.

Tříleté granty jsou určeny pro poskytovatele sociálních služeb, kteří majíoprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Tříleté granty jsou určeny pro poskytovatele, kteří registraci na poskytovánítéto sociální služby získali do 31. 12. 2008.

Na základě usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 21. 2. 2012 vyhlašujeme grantový program T1 a T2.

Jednoleté granty v sociální oblasti

Předložený model jednoletých grantů vychází ze zkušeností grantového řízení vyhlášeného pro rok 2011.

Podmínkou pro udělení jednoletého grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí o jednoleté granty je realizováno prostřednictvím posouzení a bodovéhoohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech:

 • Formální správnost
 • Ekonomické aspekty
 • Obsahový aspekt sociální služby
Konkrétní postupy hodnocení a bodování jsou rozpracovány v metodice hodnocení podle jednotlivých druhůsociálních služeb. Kritéria hodnocení jsou u jednoletých grantů nastavena s větší míroutolerance v bodovém hodnocení než u tříletých grantů. Pokud žadatel o grant na konkrétnísociální službu nedosáhne takového bodového hodnocení, aby služba mohla být podpořena v tříletém grantu,může při stejném bodovém hodnocení uspět v jednoletém grantu.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výširozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Na základě usnesení Rady HMP č. 178 ze dne 21. 2. 2012 vyhlašujeme grantový program J1, J2 a J3.


T1. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Program T1 zahrnuje tyto sociální služby:

Služby sociální péče:

 • Osobní asistence
 • Podpora samostatného bydlení
 • Chráněné bydlení
 • Denní stacionáře (osoby s chronickým duševním onemocněním,osoby s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením,osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením)

Služby sociální prevence:

 • Domy na půl cesty
 • Azylové domy (rodiny s dětmi, osoby v krizi, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí)
 • Raná péče
 • Tlumočnické služby

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012(podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Na základě usnesení Rady HMP (usnesení č. 928 ze dne 19. 6. 2012) byly schváleny granty do 200 tis. Kč pro program T1. Na základě usnesení ZHMP (usnesení č. 13 ze dne 21. 6. 2012) byly schváleny granty nad 200 tis. Kč pro program T1.

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč): Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč) - dofinancování
Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč) - dofinancování

Informace a formuláře k vyúčtování:


T2. Program - Podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší

Program T2 zahrnuje tyto sociální služby:

 • Nízkoprahová denní centra
 • Azylové domy – pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší
 • Noclehárny

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012(podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Na základě usnesení Rady HMP (usnesení č. 928 ze dne 19. 6. 2012) byly schváleny granty do 200 tis. Kč pro program T2. Na základě usnesení ZHMP (usnesení č. 13 ze dne 21. 6. 2012) byly schváleny granty nad 200 tis. Kč pro program T2.

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč):

Informace a formuláře k vyúčtování:


J1. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města prahy (mimo sociálních služeb pro osoby bez přístřeší)

Pro jednotlivé druhy sociálních služeb určené pro osoby bez přístřešíbude vyhlášen samostatný grantový program.

Služby sociální péče:

 • Osobní asistence
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Podpora samostatného bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Týdenní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence:

 • Azylové domy
 • Raná péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Terénní programy
 • Sociální rehabilitace
 • Telefonická krizová pomoc
 • Krizová pomoc
 • Domy na půl cesty
 • Tlumočnické služby
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Služby následné péče

Program J1. je určen zejména na spolufinancování sociálních služeb,které jsou zároveň financovány z MPSV a tyto služby jsou součástí komunitníchplánů sociálních služeb jednotlivých MČ a střednědobého plánu sociálních služeb HMP.

Program J1. je určen pro poskytovatele sociálních služeb,kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012(podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Na základě usnesení Rady HMP (usnesení č. 928 ze dne 19. 6. 2012) byly schváleny granty do 200 tis. Kč pro program J1. Na základě usnesení ZHMP (usnesení č. 13 ze dne 21. 6. 2012) byly schváleny granty nad 200 tis. Kč pro program J1.

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč): Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč) - dofinancování
Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč) - dofinancování

Informace a formuláře k vyúčtování:


J2. program - Podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší

 • Nízkoprahová denní centra
 • Azylové domy – pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší
 • Noclehárny

Program J2. je určen zejména na spolufinancování sociálních služeb,které jsou zároveň financovány z MPSV, a vyplývají z procesu plánovánísociálních služeb na území HMP.

Program J2. je určen pro poskytovatele sociálních služeb,kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012(podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Na základě usnesení Rady HMP (usnesení č. 928 ze dne 19. 6. 2012) byly schváleny granty do 200 tis. Kč pro program J2. Na základě usnesení ZHMP (usnesení č. 13 ze dne 21. 6. 2012) byly schváleny granty nad 200 tis. Kč pro program J2.

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč): Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč) - dofinancování

Informace a formuláře k vyúčtování:


J3. Program - Podpora odborného sociálního poradenství

V rámci pravidel a podmínek bude v rámci tohoto programu podpořenoodborné sociální poradenství zaměřené na cílové skupiny:

 • imigranti a azylanti
 • osoby v krizi
 • oběti trestné činnosti
 • oběti domácího násilí
 • osoby se specifickým druhem postižení: osoby s chronickým duševním onemocněním,osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s poruchou autistického spektra,osoby s Alzheimerovou chorobou, epileptici, osoby s tělesným postižením)

Program J3. je určen pro poskytovatele sociálních služeb,kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 14. 3. 2012(podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Na základě usnesení Rady HMP (usnesení č. 928 ze dne 19. 6. 2012) byly schváleny granty do 200 tis. Kč pro program J3. Na základě usnesení ZHMP (usnesení č. 13 ze dne 21. 6. 2012) byly schváleny granty nad 200 tis. Kč pro program J3.

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč): Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč) - dofinancování

Informace a formuláře k vyúčtování:


J4. Program - Podpora rodiny

Na základě usnesení Rady HMP č. 42 ze dne 17.1. 2012vyhlašujeme grantový program J4 – Podpora rodiny (bývalý III.Program – Podpora rodiny).

 • Služby podpory rodiny
 • Služby náhradní rodinné péče
 • Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
 • Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

Program J4. je určen pro poskytovatele služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnoučinnost v oblasti služeb pro rodinu, jedná se o projekty, které jsou určeny občanůmhlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologickéa náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporu sanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče atd.

Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 22. 2. 2012(podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení:

Na základě usnesení Rady HMP (usnesení č. 713 ze dne 29. 5. 2012) bylyschváleny granty do 200 tis. Kč pro J4. Program - Podpora rodiny. Granty nad200 tis. Kč budou schvalovány Zastupitelstvem HMP v červnu 2012.

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč):

Výsledky grantového řízení (přidělené granty do 200 tis. Kč) - dofinancování
Výsledky grantového řízení (přidělené granty nad 200 tis. Kč) - dofinancování

Informace a formuláře k vyúčtování:


J5. Program - Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP

Jedná se o podporu sociálních služeb s místním či regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj.:

 • Pečovatelská služba
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Samotná tvorba návrhu výše poskytnuté dotace bude stanovena s ohledemna celkový počet obyvatel jednotlivých městských částí včetně příslušných městských částí s přihlédnutím k:

 • počtu obyvatel nad 65 let věku,
 • počtu dětí a mládeže do 18 let,
 • počtu občanů pobírající příspěvky na péči, včetně počtu nevyřízených žádosti o příspěvky na péči,
 • počtu osob, které mají přiznané mimořádné výhody I. až III. st., včetně nevyřízených žádostí,
 • podpořeným druhům sociálních služeb

Program J5 bude vyhlášen ihned po schválení Radou HMP.

Termín odevzdání žádosti
Žádosti o podporu projektů zasílejte do 4. 5. 2012 (podrobnosti v Pravidlech a podmínkách pro poskytnutí grantu).

Dokumenty ke stažení

Na základě usnesení ZHMP (usnesení č. 13 ze dne 21. 6. 2012) byly schváleny granty pro program J5.

Výsledky grantového řízení:

Formulář vyúčtování

19. ledna 2012
19. ledna 2012