Grantové řízení pro rok 2016

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty subjektů, které poskytují služby v oblasti poskytování sociálních služeb. Grantové řízení je vyhlašováno v souladu s prioritami sociální politiky na území hl. m. Prahy, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území HMP a je v souladu s krajskými a národními strategiemi a vládními dokumenty.

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Návrh grantového řízení je v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP“ schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3134 ze dne 4. 12. 2014.

Hl. m. Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2016.

Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 2266 ze dne 22. 9. 2015 vyhlašujeme grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb.

Grantové řízení je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 24. 10. 2015 do 10. 11. 2015 včetně (viz. v „Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2016 v oblasti sociálních služeb služeb“).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení 

Dofinancování grantového řízení 2016

Informace a formuláře pro vyúčtování grantu za rok 2016


Grantový program hlavního města Prahy pro akce celopražského významu v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2016

Rada hl. m. Prahy schválila dne 29. 9. 2015 usnesením č. 2337 vyhlášení grantů pro akce celopražského významu v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (ZSP MHMP) v roce 2016.

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání grantu pro rok 2016.

Výsledky grantového řízení


Grantový program Podpora aktivit rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro rok 2016

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na základě usnesení č. 2621 ze dne 27. 10. 2015 vyhlašuje grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Grantové řízení programu C je vyhlašováno v souladu s prioritami rodinné politiky na území hlavního města Prahy (dále jen „HMP“).

Vyhlášení tohoto grantového řízení HMP se analogicky řídí „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“ schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3134 ze dne 4. 12. 2014.

HMP si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Podporované oblasti rodinné politiky v roce 2016:

1. Preventivní aktivity pro podporu funkční rodiny (mateřská, rodinná, komunitní centra,slaďování pracovního a rodinného života, poradenství pro specifické oblasti)

a) Aktivity zaměřené na slaďování rodinného a pracovního života
b) Podpora rodinného poradenství a vzdělávání v oblasti rodiny (mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
c) Podpora činnosti mateřských, komunitních a rodinných center
d) Prorodinné aktivity ve spolupráci s MČ

2. Podpora práce s dětmi a rodinami (včetně rodin v agendě SPOD)

a) Dlouhodobé terapeutické služby pro rodiny s ohroženým dítětem
b) Asistovaný styk rodičů s dětmi
c) Podpora pobytových služeb při výkonu agendy SPOD
d) Rekreační a výchovné pobyty pro děti a mládež ze znevýhodněného prostředí
e) Podpora rodinného poradenství pro organizace s pověřením SPOD (není určeno pro organizace s registrovanou službou sociálního poradenství; mimo režim zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
f) Rodinné konference

3. Náhradní rodinná péče

a) Aktivní vyhledávání dlouhodobých pěstounů a jejich podpora
b) Terapeutická práce s rodinou

4. Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy

a) Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

5. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby

a) Podpora vzdělávání dobrovolníků
b) Aktivizace rodin s dětmi v rámci mentoringového dobrovolnictví v rodině - bezpečné trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a narušených rodinných vztahů, včetně rozvoje osobnosti, samostatnosti a sebevědomí prostřednictvím vztahu s dobrovolníkem a společně realizovaných aktivit
c) Udržování, prohlubování vztahů v primární rodině, širší rodině, vrstevnických vztahů a komunitních vztahů

Program C – Rodinná politika je určen pro poskytovatele služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost mohou podat všechny subjekty, které své služby poskytují min. od 31. 12. 2014.

Termín odevzdání žádosti

Žádosti o podporu projektů přijímáme od 7. 12. 2015 do 11. 12. 2015. (podrobnosti v „Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2016 v oblasti rodinné politiky – program C“).

Dokumenty ke stažení

Pozn.: Věnujte pozornost při uvádění názvu organizace do žádostí – uvádějte přesný název organizace dle zápisu do rejstříků, nikoli zkrácené verze.

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení zde: http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení

Informace a formuláře pro vyúčtování grantu v oblasti rodinné politiky za rok 2016

Dokumenty ke stažení:

 

 

5. prosince 2016
5. prosince 2016