Grantové řízení HMP - přehledy vyhlašovaných programů pro rok 2010

Sociální výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy svým usnesením schválildne 5.10.2009 přehled vyhlašovaných grantů hlavního města Prahy v sociální oblasti.

Rada HMP svým usnesením č. 19 ze dne 12. 1. 2010 schválila vyhlašovanéprogramy I., II. III. a V. v rámci grantového řízení v sociální oblasti pro rok 2010.

Jednotlivé vyhlašované programy jsou navrženy na základě potřebnostislužeb identifikovaných v grantovém řízení v roce 2009.

I. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Podprogramy:

 1. Služby sociální péče
 2. Služby sociální prevence
 3. Sociální poradenství

Jedná se o sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

Program je určen zejména na spolufinancování sociálních služeb, které jsou zároveň financovány z MPSVa tyto služby jsou součástí komunitních plánů jednotlivých MČ a střednědobého plánu HMP.

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: poskytovatelé sociálních služeb registrovanídle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., kteří :

 • poskytují sociální služby občanům HMP
 • registraci na poskytování této sociální služby získali nejpozději do 31.12.2009
 • nejsou příspěvkovou organizací, kterou zřizuje MHMP v působnosti odboru SOC
 • nemají uzavřenou smlouvu s HMP na provozování sociální služby

Dokumenty ke stažení:

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy, týkající se Přílohy č. 2 - Čestné prohlášenížadatele Pravidel a podmínek pro poskytnutí grantu hlavního města Prahy v sociálníoblasti pro rok 2010 - I. program, podáváme k této příloze upřesňující informace:

Čestné prohlášení žadatele bude vyplněno příslušnými částkami v případě, že žadatelobdržel finanční prostředky v režimu de minimis, tedy má písemné potvrzení od poskytovatele těchtofinančních prostředků, že se jedná přímo o tuto podporu v režimu de minimis(např. státní dotace na poskytování sociálních služeb, grant HMP v sociální oblasti nebylyposkytovány v režimu de minimis).

Vyúčtování poskytnutého grantu:


II. Program - Podpora služeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby

Podprogramy:

 1. Svépomocné aktivity
 2. Ostatní (jiné)

V rámci tohoto programu budou podporovány služby pro občany HMP,které vhodným způsobem navazují a doplňují registrované sociální služby.Jedná se např. o svépomocné aktivity seniorů a osob se zdravotním postižením,kluby pro seniory atd.

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: organizace poskytující služby,které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální služby (občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizacezřizované městskými částmi, popř. městské části)

Dokumenty ke stažení:

Vyúčtování poskytnutého grantu:


III. Program – Podpora rodiny

Podprogramy:

 1. služby podpory rodiny
 2. služby náhradní rodinné péče
 3. služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
 4. služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízeníústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty,které jsou určeny občanům HMP a podporují a posilují funkcibiologické a náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporusanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče atd.

Tento program není určen na základní činnosti registrovaných sociálníchslužeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: organizace poskytující služby napodporu rodiny a náhradní rodiny (občanská sdružení,obecně prospěšné společnosti, církevní organizace)

Dokumenty ke stažení:

Na základě schválení Rady HMP (usnesení č. 583 ze dne 27.4.2010)a Zastupitelstva HMP (usnesení č. 37 ze dne 30.4. 2010; částky nad 200 tis. Kč) bylyschváleny granty 2010 pro III. Program - Podpora rodiny.Celkový rozpočet programu pro tento rok byl 2,4 mil. Kč (v r. 2009 o 1,6 mil. Kč více)a přiděleno je celkem 1,9 mil. Kč projektům s dotací do 200 tis. Kč a 0,5 mil. Kč projektůmnad 200 tis. Kč. Všechny finanční prostředky určené pro tento dotační program byly tímto vyčerpány.

Výsledky grantového řízení:

Vyúčtování poskytnutého grantu:


IV. Program - Podpora nových sociálních služeb

V rámci tohoto programu budou podpořeny sociální služby, které nově vznikajía jejichž potřeba je identifikována prostřednictvím komunitního plánování (nutné vyjádření MČ).

Tento program bude vyhlášen dle potřeby a aktuálního stavuv oblasti rozvoje sociálních služeb.


V. Program - Podpora MČ v sociální oblasti

Jedná se o podporu dotační politiky MČ.

Jedná se o podporu následujících sociálních služeb s místním či regionálním charakterem specifickým pro území MČ, tj.:

 • pečovatelská služba
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Kdo se může do tohoto programu přihlásit: správní obvody HMP

Dokumenty ke stažení:

Vyúčtování poskytnutého grantu


30. května 2008
30. května 2008