Program D – Akce celopražského významu

Na základě usnesení Rady HMP č. 1891 ze dne 15. 10. 2013 vyhlašujeme grantové řízení Program D – Akce celopražského významu.

Jedná se o nový program, který je určen pro akce a aktivity celopražského, celostátního i mezinárodního významu konané v hl. m. Praze v oblasti zdravotně-sociální i drogové prevence, sociální péče, zdravotnictví a rodiny, např. konference, semináře, osvětová činnost, festivaly, benefice, projekty a aktivity zaměřené na vybrané sociální skupiny. Zajištění finančních prostředků žadatelem je v minimální výši 40 % celkových nákladů (maximální možný finanční podíl hl. m. Prahy je 60 %).

Grantového řízení se mohou zúčastnit nestátní neziskové organizace a další právnické a fyzické osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují všechny podmínky pro činnost v některé z výše uvedených oblastí.

Příjemcem grantu nemohou být organizační složky státu, územní samosprávné celky (tj. obce, města, městské části, kraje) a příspěvkové organizace jimi zřizované.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 11. 11. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost poskytovatele služby o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti akcí celopražského významu pro rok 2014

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení v oblasti D

Vyúčtování programu D za rok 2014

  • Vyúčtování najdete zde.

Grantové řízení pro rok 2014

Hlavní město Praha vyhlašuje grantové řízení určené pro projekty subjektů, které poskytují služby v oblasti sociální péče, rodinné politiky, zdravotnictví a prevence. Grantové řízení je vyhlašováno v souladu s prioritami sociální, zdravotní a rodinné politiky na území hl. m. Prahy, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a v souladu s krajskými a národními strategiemi a vládními dokumenty.

Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Návrh grantového řízení je též v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP“ schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1870 ze dne 5. 11. 2002 a Grantovým systémem hl. m. Prahy v sociální oblasti na období 2012–2014 schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 178 ze dne 21. 2. 2012.

Hl. m. Praha si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2014. Je členěna na část obecnou a čtyři části speciální pro jednotlivé oblasti:

  • Část speciální A – granty v oblasti zdravotnictví
  • Část speciální B – granty v oblasti sociálních služeb
  • Část speciální C – granty rodinné politiky
  • Část speciální D – akce celopražského významu

Program A – Zdravotnictví

Na základě usnesení Rady HMP č. 1891 ze dne 15. 10. 2013 vyhlašujeme grantové řízení Program A – Zdravotnictví.

Podrobnosti na zdravotnickém portále na adrese http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/granty_hmp/oblast_zdravotnictvi/index.html v sekci Grantové řízení pro rok 2014.


Program C – Rodinná politika

Na základě usnesení Rady HMP č. 1891 ze dne 15. 10. 2013 vyhlašujeme grantové řízení Program C – Rodinná politika.

O grant lze žádat v níže uvedených podprogramech:

  • Služby podpory rodiny
  • Služby náhradní rodinné péče
  • Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
  • Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

Program C – Rodinná politika je určen pro poskytovatele služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporu sanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče, na podporu rodinných center a dalších.

Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost mohou podat všechny subjekty, které své služby poskytují min. od 31. 12. 2012.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 30. 12. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost poskytovatele služby o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti rodinné politiky pro rok 2014

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení v oblasti C

Formuláře pro vyúčtování dotace za rok 2014 v oblasti C


Program B – Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 1891 ze dne 15. 10. 2013 vyhlašujeme grantové řízení Program B – Sociální služby.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí o jednoleté granty je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby, Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

PŘEHLED VYHLAŠOVANÝCH PODPROGRAMŮ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (B1)

Žádost mohou podat všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb a splňují všechny níže uvedené podmínky: mají registraci na poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registraci na poskytování této sociální služby získali do 31. 12. 2012, poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP, jejich zřizovatelem není HMP ani městská část HMP, nemají uzavřenou smlouvu s HMP na poskytování konkrétní sociální služby, na kterou žádají o grant.

Program J1 – Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy (mimo sociálních služeb pro osoby bez přístřeší).

Vyjmenované druhy podporovaných služeb sociální péče: Osobní asistence, Průvodcovské a předčitatelské služby, Podpora samostatného bydlení, Odlehčovací služby, Centra denních služeb, Denní stacionáře, Týdenní stacionáře, Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem, Chráněné bydlení, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Vyjmenované druhy podporovaných služeb sociální prevence: Azylové domy, Raná péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terénní programy, Sociální rehabilitace, Telefonická krizová pomoc, Krizová pomoc, Domy na půl cesty, Tlumočnické služby, Sociálně terapeutické dílny, Služby následné péče

Program J2 – Podpora sociálních služeb určených pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší

Vyjmenované druhy podporovaných služeb sociální prevence: Nízkoprahová denní centra, Azylové domy – pro cílovou skupinu osoby bez přístřeší, Noclehárny

Program J3 – Podpora odborného sociálního poradenství

Podpora odborného sociálního poradenství bude zaměřena na cílové skupiny: Imigranti a azylanti, Osoby v krizi, Oběti trestné činnosti, Oběti domácího násilí, Osoby se specifickým druhem postižení: s chronickým duševním onemocněním, se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, s poruchou autistického spektra, s Alzheimerovou chorobou, epileptici, osoby s tělesným postižením – vozíčkáři

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 30. 12. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost poskytovatele služby o dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2014

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení v oblasti B

Formuláře pro vyúčtování dotace za rok 2014 programů J1 až J3

Formuláře pro vyúčtování dotace víceletých grantů

PODPORA PROGRAMU PROSTŘEDNICTVÍM MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 1 – 22 PODPORUJÍCÍCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBČANŮM HMP (B2)

Pro účely tohoto grantového programu se příjemcem grantu formou dotace rozumí městská část Praha 1 až 22.

Program J5 – Podpora financování sociálních služeb na úrovni MČ HMP

Poskytnutá dotace je určena na financování sociálních služeb, které jsou poskytovány pro občany městské části. Jedná se o účelově vázané prostředky, určené na dva druhy sociálních služeb lokálního charakteru: pečovatelská služba, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Termín odevzdání žádosti

Žádost o podporu projektu přijímáme do 30. 12. 2013 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2013 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pravidla grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2014 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy

Formulář žádosti J5

Formulář vyúčtování J5

17. října 2013
17. října 2013