Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb – II.

Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 1442 ze dne 13. 6. 2017 vyhlašujeme grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb - II.

Grantové řízení – II. je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 14. 7. 2017 do 26. 7. 2017 včetně (viz „Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb - II“).

Dokumenty ke stažení:

Výsledky Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb – II.

dokumenty ke stažení:


Grantový program v oblasti rodinné politiky na území hlavního města Prahy pro rok 2017

Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) na základě usnesení č. 2263 ze dne 13. 9. 2016 vyhlašuje grantové řízení určené pro organizace, které poskytují služby pro rodinu na území hlavního města Prahy. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000  Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlášení tohoto grantového řízení HMP je také v souladu se „Základní metodikou pro evidenci grantů hlavního města Prahy na MHMP“ schválenou jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 3134 ze dne 4. 12. 2014.

HMP si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, pokud by došlo ke změnám souvisejících předpisů.

Podporované oblasti rodinné politiky v roce 2017 jsou rozděleny do následujících podprogramů:

 1. Podpora funkční rodiny

- Slaďování rodinného a pracovního života
- Podpora činnosti rodinných center
- Veřejné aktivity pro rodiny ve spolupráci s MČ
- Vzdělávání, semináře pro rozvoj rodičovských kompetencí

2. Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí bez rodinného zázemí

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí dále jen „SPOD“)

-  Sanace rodiny
-  Asistované styky
-  Podpora pobytových služeb (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
-  Rodinné konference
-  Terapeutická práce s rodinou
-  Podpora dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějící zařízení ústavní výchovy při začleňování do běžného života

3. Náhradní rodinná péče

(oprávněný žadatel o grant je organizace s pověřením k výkonu SPOD na činnosti náhradní rodinné péče)

-  Aktivní vyhledávání dlouhodobých pěstounů
-  Systematická podpora osvojitelů a žadatelů o osvojení

4. Aktivizace rodin s dětmi - dobrovolnické služby

(oprávněný žadatel o grant je organizace s registrovaným dobrovolnickým programem u Ministerstva vnitra ČR, dále má organizace pověření k výkonu SPOD nebo je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) 

-  Podpora vzdělávání dobrovolníků
-  Mentoringové dobrovolnictví v rodině

Program  – Rodinná politika je určen právnickým osobám, které provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách.

Termín odevzdání žádosti

Žádosti o podporu projektů přijímáme od 15. 10. 2016 do 15. 11. 2016. (podrobnosti v „Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2017 v oblasti rodinné politiky“).

Dokumenty ke stažení:

Pozn.: Věnujte pozornost při uvádění názvu organizace do žádostí – uvádějte přesný název organizace dle zápisu do rejstříků, nikoli zkrácené verze.

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení zde (Verze pro Windows).

Výsledky grantového řízení:

Informace a formuláře pro vyúčtování grantu v oblasti rodinné politiky za rok 2017


Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb

Sociální služby

Na základě usnesení Rady HMP č. 2302 ze dne 20. 9. 2016 vyhlašujeme grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb.

Grantové řízení je určené pro právnické popř. fyzické osoby, které poskytují registrované služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro udělení grantu je naprostá transparentnost hospodaření. Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 21. 10. 2016 do 8. 11. 2016 včetně (viz „Pravidla grantového řízení hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti sociálních služeb služeb“).

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení na adrese http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení


Akce celopražského významu ZSP MHMP

Vyhlášení a vyúčtování grantového řízení

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1933 ze dne 16. 8. 2016 schválila vyhlášení grantů hlavního města Prahy pro rok 2017 pro akce celopražského významu ZSP MHMP. Metodika stanovuje podmínky pro poskytnutí grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání/vyúčtování grantu pro rok 2017. Je členěna na část obecnou a speciální:

Hl. m. Praha vyhlašuje v programu AKCE ZSP 2017 následující programy:

I. Odborné konference, semináře

II. Vzdělávací a osvětové akce zaměřené na zdravotně-sociální prevenci

III. Jednorázové nebo opakované akce s aktivní účastí občanů Prahy

IV. Benefiční, informační a soutěžní akce

Všechny potřebné informace k vyhlášení a vyúčtování naleznete .

14. září 2016
14. září 2016