Konference Urbanscapes Praha 2024, 21. - 22. května

Jak má vypadat příjemná a živá městská krajina? Jak ji adaptovat na klimatickou změnu? Jak veřejný prostor uspořádat pro lidi, technickou a dopravní infrastrukturu, vodu, přírodní prvky a živočichy? Jak plánovat města inovativně a efektivně a nerezignovat na estetiku a harmonii? Jak podporovat ekosystémy, aby pomáhaly ony nám?

 • 5 minuta čtení
Pro nový PŽP_Banner pro slider _ 1229x480 px

Konference Urbanscapes Praha 2024 je místem pro sdílení dobrých řešení a inovativních postupů

Hlavním organizátorem a garantem programu je Česká asociace pro krajinářskou architekturu (ČAKA, sekce SZKT). Akci pořádají Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), Ústav krajinářské architektury FA ČVUT a Oddělení environmentálních projektů, OCP MHMP.

Přijďte naslouchat a diskutovat, jak spojit své znalosti v multidisciplinární spolupráci pro budoucnost měst.

21. - 22. května 2024, Fakulta architektury ČVUT, Praha 6

Registrace: www.caka.cz

 

 

PROGRAM konference

 

ÚTERÝ 21. 5. 2024 – STRATEGIE

8:30 - 10:00   REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00 - 10:30   ÚVOD

 • Přivítání účastníků a úvodní slovo za organizátory
  Jana Pyšková (předsedkyně ČAKA), Dalibor Hlaváček (děkan FA ČVUT), Zuzana Štemberová (vedoucí Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT), Jan Kasl (předseda České komory architektů), Ondřej Feit (ředitel SZKT)
 • Úvodní slovo radní pro životní prostředí a klimatický plán
  Jana Komrsková (náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán), Petr Hlaváček (náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj)
 • Krajinářská řešení jako nástroj adaptačních strategií
  Česká asociace pro krajinářskou architekturu (Eva Jeníková – delegátka v IFLA EU, Jana Pyšková – předsedkyně ČAKA)

 

10:30 - 12:25   DOPOLEDNÍ BLOK

 • Krok za krokem ke klimatické odolnosti – Naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
  Tereza Líbová (vedoucí oddělení environmentálních projektů, Odbor ochrany prostředí, MHMP) a Jan Richtr (specialista adaptace na klimatickou změnu, Oddělení environmentálních projektů, Odbor ochrany prostředí, MHMP)
 • Zelená infrastruktura v každodenní praxi
  Martin Fejfar (autorizovaný projektant ÚSES, vedoucí kanceláře KZI, IPR)
 • Město je součástí krajiny. Ano, ale co to znamená?
  Štěpán Špoula (krajinářský architekt)
 • Městské standardy modrozelené infrastruktury pro architekty, urbanisty, inženýry i zadavatele
  David Stránský (vodohospodář, FSV ČVUT) a David Hora (arborista konzultant, Treewalker)
 • Příjemná města: zdravá, odolná a přírodně rozmanitá / Pleasant cities: healthy, resilient and biodiverse
  John Boon (vedoucí poradenské skupiny Krajinářská architektura a územní plánování, ARCADIS Landscape Architecture & Groene Stad), Nizozemsko

12:25 - 12:35   DISKUSE 

12:35 - 13:35   OBĚD

13:35 - 15:25   ODPOLEDNÍ BLOK I

 • TSK jako podporovatel sdíleného prostoru pro stromy, sítě a vodu
  Josef Richtr (náměstek generálního ředitele, TSK)
 • Realizace a údržba ovlivněná novými pražskými standardy
  Kristýna Hujerová (vedoucí oddělení správy zeleně, TSK)
 • Má Praha na realizaci adaptačních opatření dost času?
  Laura Kopecká (specialistka pro modrozelenou infrastrukturu, TSK)           
 • Táhněme za jeden provaz
  Petr Formánek (znalec v oborech projektování a stavebnictví, Fortina)
 • Vytváření holistických a udržitelných řešení / Creating holistic and sustainable solutions
  Dorte Buchardt Westergaard (krajinářská architektka, Henning Larsen) a Greta Tiedje (architektka, Henning Larsen), Dánsko

15:25 - 15:55   COFFEE BREAK

15:55 - 17:55   ODPOLEDNÍ BLOK II

 • Buďme seriózní! Jak mohou města přispět k ochraně klimatu?
  Lorenz Potocnik (urbanista, autor, lokální politik, Linz+), Rakousko
 • Mám přírodu rád, ale musí být dál ode mne – co (ne)dělat pro biodiverzitu moderních měst
  Ondřej Sedláček (ekolog, Ochrana fauny ČR a katedra ekologie PřF UK Praha)
 • Rohanský ostrov – vítězný návrh mezinárodního soutěžního dialogu  
  Michal Fišer (architekt, třiarchitekti) a Peter Swyngedauw (krajinářský architekt, OMGEVING), Belgie
 • Vancouver – Rain City a jeho modrozelené systémy
  Kateřina Dusová (krajinářská designérka, Connect Landscape Architecture, Vancouver), Kanada

17:55 - 18:25   PANELOVÁ DISKUSE

18:25 - 21:00   NETWORKING – SPOLEČENSKÝ VEČER

 

STŘEDA 22. 5. 2024 – ZKUŠENOSTI

9:30 - 11:45   DOPOLEDNÍ BLOK 

 • Papírák – nová čtvrť uprostřed Liberce
  Jiří Žid (architekt, re:architekti)                                           
 • Klárov – další nezacelená jizva v centru Prahy
  Jaroslav Wertig (architekt urbanista, A69 – architekti, Ateliér na ARCHIP) a Martina Forejtová (krajinářská architektka, Land05)
 • Urbanismus a udržitelnost
  Luboš Klabík (urbanista, městský architekt, ateliér • tečka), Tomáš Klapka (architekt, ateliér • tečka)
 • Cirkularita a veřejný prostor
  Kateřina Eklová (spoluzakladatelka Rethink Architecture)


  10:35 - 10:45   DISKUSE
   
 • Srážkové vody v městském prostředí z pohledu správce a provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  Hana Rosypalová (vedoucí úseku koncepce kanalizací a ČOV, Divize koncepce a rozvoje PVS), Andrea Holanová (PVK)
 • Modrozelená infrastruktura a nakládání s dešťovými vodami z pohledu Lesů hl. m. Prahy
  Jakub Burket (specialista vodních toků, Lesy hl. m. Prahy)
 • Město prostupné a bezpečné pro všechny
  Dagmar Lanzová (národní rada osob se zdravotním postižením ČR)
 • Modrá i zelená fakulta (aneb mladá generace není skeptická)
  Zuzana Štemberová (vedoucí Ústavu krajinářské architektury, FA ČVUT)


 11:45 - 12:05   PANELOVÁ DISKUSE

12:05 - 13:05   OBĚD

13:05 - 14:20   ODPOLEDNÍ BLOK I

 • Měřítka kvality: umíme hodnotit kvalitu vystavěného prostředí?
  Martin Kloda (architekt, doktorand Ústavu urbanismu FA ČVUT)
 • Proces a požadavky na schvalování projektových dokumentací ve společnosti TSK
  Mariana Tomková (řídící koordinátorka správy zeleně, TSK)
 • Štěstí do patnácti minut
  Květoslav Syrový (specialista na dopravní řešení a mobilitu, Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.)
 • Příprava dopravních staveb s využitím přírodě blízkých technických řešení
  Pavel Jeřábek (dopravní inženýr, hlavní inženýr projektu, Sinpps) a Lucie Miovská (krajinářská architektka, Ateliér Artmio, s.r.o)
 • Ochranná pásma uličních stromořadí
  Martin Ander (vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství)

14:20 - 14:30   DISKUSE

14:30 - 15:00   COFFEE BREAK

15:00 - 16:20   ODPOLEDNÍ BLOK II

 • Sedm hrozných – výsadba stromů v zatíženém městském prostoru
  Evžen Dub (architekt, CMC architects), Jaroslav Pešička (zahradník, Garpen), Jana Pyšková (krajinářská architektka)
 • Využití přírodě blízkých principů v městském prostředí
  Klára Zahradníčková (krajinářská architektka, Brno)
 • Zodpovědný přístup města k obnově veřejných prostranství
  Miroslava Zadražilová (architektka a urbanistka, MAAUS)
 • Krajina prostupuje Obytným souborem v Braníku
  Tereza Antošová (zahradní designérka, DesignSpace)
 • Duševní zdraví a zeleň ve městě
  Vladimír Kmoch (lékař, Klinika adiktologie 1. LF UK a VF


Změna programu vyhrazena

Garantka konference: Jana Pyšková

Programový výbor: Martin Fejfar, David Hora, Eva Jeníková, Martin Kloda, Laura Kopecká, Magdaléna Maceková, Markéta Pešičková, Jana Pyšková, Jan Richtr, Tomáš Sklenář, Josef Smutný, David Stránský, Květoslav Syrový, Zuzana Štemberová, Marek Zděradička. Spolupráce na přípravě konference: Yuliana Kostyunicheva.

Konferenci Urbanscapes Praha 2024 pořádá: Česká asociace pro krajinářskou architekturu (sekce SZKT), Ústav krajinářské architektury FA ČVUT v Praze, Oddělení environmentálních projektů, OCP MHMP.

 

Konference je podpořena z rozpočtu Strategie Adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

Konference se koná pod záštitou České komory architektů a je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČKA

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka


 

9. května 2024
14. května 2024